1174/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om räkneverk för kontroll av penningrörelsen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 67 § 1 mom. 5 punkten lotterilagen av den 23 november 2001(1047 /2001) samt 5 § 2 mom., 6 § 3 mom., 8 § 1 mom. och 17 § lagen den 10 februari 1995 om förströelseanordningar (164/1995), av dessa lagrum det sistnämnda sådana de lyder i lag (1050/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller sådana räkneverk för kontroll av penningrörelsen som används i penningautomater enligt 3 § 4 punkten lotterilagen (1047/2001), varuvinstautomater enligt 3 § 11 punkten och spelautomater och spelanordningar enligt 56 § i nämnda lag samt förströelseanordningar enligt 1 § lagen om förströelseanordningar (164/1995).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) typbesiktning en besiktning som ett kontrollorgan förrättar för att utreda att ett räkneverk för kontroll av penningrörelsen uppfyller de krav som uppställts för sådana,

2) godkännande ett beslut av ett kontrollorgan i vilket konstateras att ett räkneverk för kontroll av penningrörelsen uppfyller de krav som uppställts för sådana,

3) myntlås en anordning som gör en automat eller spelanordning enligt 1 § klar att användas, och

4) intyg som motsvarar ett beslut om godkännande ett intyg som ett kontrollorgan utfärdar för ett redan tidigare typbesiktigat och godkänt räkneverk för kontroll av penningrörelsen.

3 §
Anordningar och uppgifter som skall tillställas kontrollorganet

Den som utövar verksamhet med sådana automater eller spelanordningar som avses i 1 § skall för typbesiktning sända räkneverket för kontroll av penningrörelsen till ett kontrollorgan som inrikesministeriet godkänt. Räkneverket skall åtföljas av en skriftlig anmälan om räkneverkets märke och modell samt tekniska uppgifter.

Kontrollorganet kan kräva att också andra anordningar samt uppgifter och utredningar tillställs kontrollorganet, om de är nödvändiga för typbesiktningen.

4 §
Obetydliga skillnader mellan olika modeller av räkneverk

Om ett räkneverk för kontroll av penningrörelsen skiljer sig endast obetydligt från en typbesiktigad modell och skillnaden med tillräcklig noggrannhet kan konstateras på basis av handlingarna, kan kontrollorganet tillåta att enbart en måttsatt ritning eller bild av räkneverket samt de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. tillställs kontrollorganet.

5 §
Undantag från typbesiktningsskyldighet

Typbesiktningsskyldigheten gäller inte ett sådant redan typbesiktigat räkneverk för kontroll av penningrörelsen som kan betraktas som samma modell. Som samma modell betraktas sådana räkneverk för kontroll av penningrörelsen som är likadana i fråga om konstruktion, funktionsprinciper och modellbeteckning.

Typbesiktningsskyldigheten gäller inte heller ett sådant räkneverk för kontroll av penningrörelsen som har besiktigats av ett godkänt kontrollorgan i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det kan konstateras att räkneverket uppfyller de väsentliga krav som uppställts för sådana i lotterilagen eller lagen om förströelseanordningar.

I de fall som avses i 1 eller 2 mom. utfärdar kontrollorganet till den som utövar verksamhet med spelautomater eller spelanordningar som avses i 1 § ett intyg som motsvarar ett beslut om godkännande.

6 §
Krav på räkneverk för kontroll av penningrörelsen

Ett räkneverk för kontroll av penningrörelsen skall kumulativt registrera uppgifter om de avgifter som tagits ut för användning av en sådan automat eller spelanordning som avses i 1 §. Räkneverket skall fungera enligt sådana principer att det inte är möjligt att minska de registrerade uppgifterna om antalet avgifter som tagits ut. Räkneverket skall visa minst fem siffror.

Antalet felaktiga händelser som räkneverket registrerar får vara högst en på tusen. Räkneverket skall ha en sådan hållbarhet att det tillförlitligt registrerar minst hundratusen händelser.

7 §
Åtgärder vid typbesiktning

Vid typbesiktning

1) konstateras räkneverkets modell och märke samt tekniska uppgifter,

2) konstateras räkneverkets funktionsprincip,

3) företas behövliga kontroller för att konstatera att räkneverket är funktionssäkert och

4) meddelas beslut om godkännande av räkneverket.

8 §
Beslut om godkännande av räkneverk för kontroll av penningrörelsen

I ett beslut om godkännande

1) konstateras räkneverkets modell och märke,

2) konstateras räkneverkets funktionsprincip,

3) konstateras hur räkneverket skall kopplas på ett godtagbart sätt, och

4) antecknas andra uppgifter som behövs med tanke på tillförlitligheten i räkneverkets verksamhet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 7 juni 1995 om förströelseanordningar (853/1995) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

Helsingfors den 5 december 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Konsultativ tjänsteman
Tuula Sundström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.