1170/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om vissa tidsfrister som skall tillämpas på penningautomatunderstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs med stöd av 5 § 4 mom., 6 § 4 mom. och 21 § 4 mom. lagen den 23 november 2001 om penningautomatunderstöd (1056/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om vissa tidsfrister som skall tillämpas på penningautomatunderstöd.

2 §
Ansökningstiden för understöd

Understöd söks årligen före utgången av september året före det år under vilket understöden delas ut. Ansökan som inkommit senare kan tas upp till behandling endast av särskilt vägande skäl.

För nya försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt ansöks om understöd före utgången av maj året före det år under vilket understöden delas ut. För ett nytt byggnads-projekt eller för en större ombyggnad ansöks om understöd före utgången av mars året före det år under vilket understöden delas ut.

3 §
Tidsfristen för sökandens rättsförmåga

Understöd kan beviljas en sökande som har rättsförmåga före utgången av oktober året före det år under vilket understödet delas ut.

4 §
Tidsfristen för förslag till fördelning av understöd

Penningspelssammanslutningen skall årligen tillställa social- och hälsovårdsministeriet ett förslag till fördelning av understöden senast den 15 januari det år under vilket understöden delas ut.

5 §
Tidsfristerna för inlämnande av tillsynsredogörelsen och tillsynsplanen

Penningspelssammanslutningen skall årligen tillställa social- och hälsovårdsministeriet en redogörelse för övervakningen av understödens användning före utgången av april året efter tillsynsåret och en plan för tillsyn av stödens användning före utgången av året före tillsynsåret.

6 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

På sådana ansökningar om understöd som med stöd av 31 § penningautomatförordningen (676/1967) skall tillställas Penningautomatföreningen före utgången av mars eller september 2001 tillämpas penningautomatförordningen.

Helsingfors den 5 december 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Konsultativ tjänsteman
Matti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.