1169/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om Penningautomatföreningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs med stöd av 12 § 2 mom. och 19 § lotterilagen av den 23 november 2001 (1047/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Penningautomatföreningens organisationsform och förvaltning samt om redovisning av avkastningen.

Penningautomatföreningen är en sådan penningspelssammanslutning som avses i 12 § lotterilagen (1047/2001).

2 §
Namn, ställning och hemort

Raha-automaattiyhdistys, vars svenskspråkiga namn är Penningautomatföreningen, är en offentligrättslig förening med rättsförmåga. Den har hela landet som sitt verksamhetsområde.

Penningautomatföreningens hemort är Esbo.

3 §
Verksamhetens syfte

Penningautomatföreningens, nedan föreningen, verksamhet syftar till att skaffa medel för främjande av hälsa och social välfärd genom att ställa penningautomater till allmänhetens förfogande, anordna kasinospel och bedriva kasinoverksamhet.

4 §
Medlemmar

Medlemmar i föreningen kan vara allmännyttiga samfund och stiftelser med rättsförmåga vilka har en central ställning samt främjar hälsa och social välfärd.

Föreningsmötet fattar beslut om antagning eller uteslutning av medlemmar. Ansökningar om medlemskap som inkommit skall behandlas senast vid det möte som hålls under det följande kalenderåret.

5 §
Uteslutning och utträde ur föreningen

Medlemmar kan uteslutas ur föreningen, om

1) de genom sitt förfarande inom eller utanför föreningen väsentligt har skadat föreningen, eller om

2) de inte längre uppfyller villkoren för medlemskap enligt denna förordning.

Medlemmarna har rätt att när som helst utträda ur föreningen genom att skriftligen underrätta föreningens styrelse eller styrelseordföranden därom. Medlemmarna kan också utträda genom att vid föreningsmötet meddela detta för anteckning i protokollet.

6 §
Organ

Föreningens organ är föreningsmötet, styrelsen och direktionen.

7 §
Föreningsmötet

Föreningsmöte hålls en gång om året vid en tidpunkt som fastställs av styrelsen.

Extra möte hålls när mötet så bestämmer eller när styrelsen anser det nödvändigt eller minst en tiondedel av medlemmarna för uppgivet ärende skriftligt yrkar det hos styrelsen.

8 §
Möteskallelse

Kallelse till föreningens möte sänds till medlemmarna som rekommenderat brev senast två veckor före mötet.

I kallelsen nämns de ärenden som skall behandlas vid mötet.

9 §
Rösträtt och yttranderätt vid föreningsmötet

Vid föreningsmötet har varje medlem en röst. Samma person får företräda endast en medlem.

Medlemmarna av föreningens styrelse samt verkställande direktören har yttranderätt men inte rösträtt vid mötet och de får inte företräda föreningsmedlemmar.

10 §
Sammanträdet

Föreningenmötet öppnas av styrelsens ordförande. Ordföranden skall konstatera mötets laglighet och beslutförhet samt förrätta val av ordförande för mötet.

Till protokolljusterare väljs två representanter för medlemmarna.

11 §
Ärenden som beslutas vid mötet

Vid föreningens möte

1) föredras bokslutet och revisionsberättelsen samt fattas beslut om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,

2) godkänns principerna för verksamheten och ekonomin för följande räkenskapsperiod,

3) väljs medlemmarna i styrelsen i enlighet med 12 §,

4) väljs utöver den revisor som nämns i 19 § en revisor, som skall vara en av centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning,

5) bestäms styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden för följande räkenskapsperiod, samt

6) behandlas övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen.

12 §
Styrelsen

Föreningens styrelse består av en ordförande, två vice ordförande och elva andra medlemmar, vilka samtliga väljs för tre kalenderår. Statsrådet förordnar ordföranden, första vice ordföranden och fem andra medlemmar. I styrelsen skall finnas en medlem som företräder social- och hälsovårdsministeriet, en som företräder inrikesministeriet och en som företräder finansministeriet.

Andra vice ordföranden och de övriga sex medlemmarna i styrelsen utses av föreningsmötet. Endast tre av de övriga medlemmarna kan vara sådana som har varit styrelsemedlemmar under föregående mandatperiod eller som företräder ett samfund eller en stiftelse som under nämnda tid har varit företrädd i styrelsen.

En och samma person eller den som företräder samma samfund eller stiftelse kan vara av föreningsmötet utsedd vice ordförande eller annan medlem under högst två mandatperioder i följd.

13 §
Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutför när mötesordföranden och minst sex andra medlemmar är närvarande. När styrelsen behandlar ärenden som gäller understöd som skall beviljas av föreningens avkastning skall åtminstone lika många sådana medlemmar som förordnats av statsrådet som sådana medlemmar som utsetts av föreningsmötet vara närvarande.

Vice ordföranden sköter ordförandens uppgifter då ordföranden är förhindrad. Vid behandlingen av ärenden som gäller understöd som skall beviljas av föreningens avkastning kan andra vice ordföranden vara mötesordförande endast om närvarande är ett större antal sådana medlemmar som förordnats av statsrådet än sådana som utsetts av föreningsmötet.

14 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall särskilt

1) företräda föreningen samt styra och övervaka dess verksamhet,

2) bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmötet och verkställa mötets beslut,

3) godkänna verksamhetsplanen och budgeten för följande räkenskapsperiod,

4) utnämna och entlediga verkställande direktören och de direktörer som är medlemmar i direktionen samt fastställa deras lön,

5) hos statsrådet göra en framställning om fördelningen av de understöd som skall delas ut av föreningens avkastning och till framställningen foga en understödsplan för de tre följande åren,

6) informera om ansökningstiderna för understöden och om ansökningsförfarandet, samt

7) sköta anordnandet av tillsynen över användningen av understöden.

15 §
Direktionen

Föreningens direktion består av verkställande direktören och av styrelsen utnämnda direktörer.

16 §
Beslutsordning

I föreningens organ blir den åsikt beslut som fått mer än hälften av de avgivna rösterna, om inte något annat bestäms särskilt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Vid val väljs de som fått flest röster. Om dock endast en person är uppställd för val, måste han eller hon få mer än hälften av de avgivna rösterna för att bli vald. Vid lika röstetal avgör lotten.

17 §
Iakttagande av lagen om förvaltnings- förfarande

I föreningen iakttas lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) vid behandling av ärenden som gäller understöd som skall beviljas av föreningens avkastning. I fråga om 10 § 1 mom. 5 punkten i nämnda lag tillämpas lagen dock så att föreningens styrelsemedlemmar är jäviga i ärenden som gäller understöd endast när styrelsen behandlar en ansökan av ett samfund eller en stiftelse som avses i nämnda lagrum eller något annat ärende som omedelbart gäller samfundet eller stiftelsen.

18 §
Namntecknare

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, verkställande direktören och de andra direktionsmedlemmarna, två tillsammans eller tillsammans med de tjänstemän som direktionen utsett. Direktionen för förteckning över dem som har rätt att teckna namnet. Förteckningen publiceras årligen i den officiella tidningen och ur förteckningen lämnas uppgifter och utdrag till dem som så önskar.

Stämningar och andra meddelanden skall anses ha tillkännagetts föreningen när de har tillställts en styrelsemedlem eller en av styrelsemedlemmen förordnad person.

19 §
Revision

Utöver den av föreningsmötet utsedd revisorn skall föreningen dessutom ha en av finansministeriet förordnad revisor, som skall vara OFR-revisor enligt lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999).

Vid revision iakttas revisionslagen (936/1994).

20 §
Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

21 §
Redovisning av avkastningen

Föreningen skall inom en månad från utgången av varje kvartal till social- och hälsovårdsministeriet som preliminär avkastning redovisa den uppskattade vinsten för kvartalet.

Föreningen skall inom en månad från det att bokslutet fastställts till social- och hälsovårdsministeriet som räkenskapsperiodens avkastning redovisa räkenskapsperiodens vinst minskad med de preliminära avkastningarna enligt 1 mom.

22 §
Upphörande med verksamheten

Föreningens framställan om att föreningens verksamhet skall upphöra skall basera sig på beslut som fattats med tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna vid minst två på varandra följande föreningsmöten som hållits med minst en månads intervall.

Om föreningen upphör med sin verksamhet, delar statsrådet ut dess medel för sådana ändamål som avkastningen kan användas till enligt lotterilagen.

23 §
Ändring av förordningen

Föreningen skall ges tillfälle att yttra sig innan denna förordning ändras.

24 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs penningautomatförordningen av den 29 december 1967 (676/1967) jämte ändringar.

Trots att penningautomatförordningen upphävs fortsätter de styrelsemedlemmar och revisorer som utsetts eller förordnats med stöd av penningautomatförordningen tills en ny styrelse och nya revisorer väljs i enlighet med denna förordning.

Penningautomatförordningens nuvarande medlemssamfund eller medlemsstiftelser fortsätter som dess medlemmar från den 1 januari 2002.

Helsingfors den 5 december 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Konsultativ tjänsteman
Matti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.