1164/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgiftsbelagda prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller och om grunderna för avgifterna för dem.

2 §
Avgiftsbelagd offentligrättslig prestation

För ATP-intyg för livsmedelstransportmateriel uppbär forskningscentralen i enlighet med 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) en fast avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde. Intygets pris är 91 euro.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer, som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi prissätter enligt företagsekonomiska grunder, är:

1) beställda forskningsuppgifter och beställt forskningsmaterial,

2) analystjänster,

3) provnings-, testnings- och inspektionstjänster,

4) elitplantproduktion,

5) hästsjukhus,

6) reproduktionstjänster gällande husdjur,

7) försäljning av publikationer och informationsförmedling,

8) utbildning och kurser,

9) sakkunnig- och rådgivningstjänster,

10) försäljning av virke,

11) lantbrukets vädertjänst,

12) tjänster i anslutning till fastighetsskötsel samt övriga reparations- och underhållstjänster som hänför sig till lokaler och områden,

13) odlingstjänster, samt

14) andra beställda specialtjänster och prestationer.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2004. Avgifter enligt denna förordning uppbärs för prestationer som har beställts under förordningens giltighetstid.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Avgifter enligt denna förordning kan till utgången av februari 2002 betalas även med sedlar och metallmynt i mark som betalningsmedel. En avgift i euro omvandlas då till mark så att den multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 5 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Janne Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.