1162/2001

Givet i Åbo den 9 november 2001

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) 2 kap. 15 § 4 mom., 49 § 4 mom., 49 a §, 49 b § 2 mom., 49 c § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten och 49 d § 2 mom. samt 55 § 1 mom,

av dessa lagrum 15 § 4 mom., 49 a §, 49 b § 2 mom., 49 c § 1 mom. och 2 mom 2 punkten samt 49 d § 2 mom. sådana de lyder i kyrkomötets beslut 348/1998, som följer:

2 kap.

Prästval och församlingsval

B. Vallängd
15 §

Om nya val skall förrättas till följd av besvär skall en ny vallängd upprättas i vilken intas alla de medlemmar av församlingen som har antecknats som närvarande 60 dagar före den första valdagen och vilka enligt 8 kap. 3 § kyrkolagen är röstberättigade.

D. Församlingsval
3. Förhandsröstning
49 §

Om följebrevet och valkuvertet godkänns, skall i vallängden antecknas att den i följebrevet nämnda personen har röstat. Samtidigt skall på valkuvertets framsida antecknas att den röstande befunnits vara röstberättigad. De godkända valkuverten skall räknas, varefter det kontrolleras att antalet är överensstämmande med det antal personer som i vallängden antecknats ha utövat sin rösträtt. Därefter tas röstsedlarna ut ur de godkända valkuverten och stämplas utan att öppnas. Röstsedlarna skall utan att de öppnas läggas i ett slutet konvolut och hållas i säkert förvar tills röstningen avslutats då de tas ut ur konvolutet och läggs i valurnan.


3 a. Förhandsröstning i hemmet
49 a §

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma (hemmaröstning) i den församling i vars vallängd han eller hon har antecknats. Andra röstberättigade får inte avge sin röst vid hemmaröstning.

49 b §

Vid hemmaröstning skall valförrättaren se till att utöver honom eller henne är närvarande en av den röstande utsedd eller godkänd person som har fyllt 18 år och som inte sköter detta uppdrag i egenskap av valmyndighet. Den som är uppställd som kandidat vid valet i fråga får inte sköta detta uppdrag.


49 c §

Den som är berättigad att rösta hemma och som önskar utöva denna rätt på förhand skall anmäla om detta skriftligen eller per telefon till valnämnden före klockan 16 senast den sista fredagen innan förhandsröstningen börjar. Anmälan kan på den röstberättigades vägnar göras av någon som han eller hon har utsett.

I anmälan skall uppges


2) att den röstandes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället och att han eller hon därför vill förhandsrösta hemma, samt


49 d §

Om en brist i anmälan som inverkar på röstningsförrättningen inte har kunnat avhjälpas eller om anmälan har gjorts efter utsatt tid eller om någon hemmaröstning över huvud taget inte kan förrättas på grund av avbrott i kommunikationerna eller något annat oöverstigligt hinder, skall den röstande meddelas att ingen hemmaröstning förrättas.


4. Valförrättningen och fastställande av valresultatet
55 §

Sedan röstningen förklarats avslutad skall valnämnden ur det slutna konvolutet ta ut de vid förhandsröstningen avgivna röstsedlarna och utan att öppna sedlarna lägga dem i valurnan. Då rösträkningen vidtar skall alla röstsedlar tas ut ur valurnan och såväl antalet röstsedlar som antalet röstande enligt vallängden räknas. Därefter avskiljer valnämnden de röstsedlar som enligt 11 § är ogiltiga och räknar de avgivna rösterna.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002.

Åbo den 9 november 2001

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.