1137/2001

Given i Helsingfors den 29 november 2001

Statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. och 25 § lagen den 17 augusti 2001 om Folkpensionsanstalten (731/2001):

1 §
Behörighetsvillkor för generaldirektören och direktörerna

Behörighetsvillkor för generaldirektören och direktörerna vid Folkpensionsanstalten är högre högskoleexamen, kännedom om systemen för social trygghet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

I fråga om språkkunskapskraven för generaldirektören och övriga direktörer tillämpas lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/1922). Av minst en direktör fordras dessutom fullständiga kunskaper i svenska.

2 §
Undertecknande av handlingar

Folkpensionsanstaltens beslut skall undertecknas. Beslut i form av ADB-utskrifter kan undertecknas maskinellt.

Fullmakter, förbindelser och andra jämförbara handlingar som utfärdas på Folkpensionsanstaltens vägnar undertecknas av generaldirektören och en direktör tillsammans, av generaldirektören eller en direktör tillsammans med en av styrelsen bemyndigad tjänsteman eller av två av styrelsen bemyndigade tjänstemän tillsammans.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 november 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.