1134/2001

Given i Helsingfors den 30 november 2001

Lag om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 27 b § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 1109/1997, samt

fogas till 27 c §, sådan den lyder i lag 1365/1992, ett nytt 2 mom. som följer:

27 b §

Vårdaren som ingått avtal med kommunen om stöd för närståendevård har rätt till minst två dygn ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Vårdaren anses vara bunden vid vården dygnet runt oberoende av om den vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar social- eller hälsovårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering eller undervisning. Lagstadgad ledighet minskar inte vårdarvodets storlek. Kommunen skall sörja för att vården av den vårdbehövande ordnas på ett ändamålsenligt sätt under vårdarens lagstadgade ledighet.

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om det avtal som skall ingås om stöd för närståendevård, om vårdarvodets storlek och grunderna för det, om vårdarvodenas indexbundenhet, om ledighet samt om sådan annan service som avses i vård- och serviceplanen liksom även om andra för vårdaren, den vårdbehövande och kommunen viktiga omständigheter.

27 c §

En kommun som har ingått ett avtal om stöd för närståendevård med en vårdare skall för vårdaren teckna en sådan försäkring som avses i 57 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Kommunen skall omedelbart vidta åtgärder för att se över de avtal om närståendevård som gäller när denna lag träder i kraft för att de skall motsvara 27 b § i denna lag så att rätten enligt bestämmelsen kan förverkligas senast den 1 maj 2002.

Om en vårdare enligt ett avtal som gäller när denna lag träder i kraft har mer omfattande rätt till ledighet än vad som anges i denna lag, bestäms vårdarens rätt till ledighet enligt avtalet.

RP 153/2001
ShUB 26/2001
RSv 128/2001

Helsingfors den 30 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.