1118/2001

Given i Helsingfors den 30 november 2001

Lag om ändring av 38 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 38 kap. 10 § 2 mom., sådant det lyder i lag 578/1995, samt

fogas till 38 kap., sådant det lyder jämte ändringar, nya 8 a och 11 § som följer:

38 kap.

Om informations- och kommunikations- brott

8 a §
Avkodningssystemsbrott

Den som i strid med förbudet i 3 § lagen om förbud mot vissa avkodningssystem (1117/2001) i förvärvssyfte eller så att gärningen är ägnad att orsaka den som tillhandahåller skyddade tjänster betydande men eller skada, tillverkar, importerar, saluför, hyr ut eller distribuerar ett avkodningssystem eller gör reklam för, installerar eller underhåller ett sådant, skall, om inte ett strängare eller lika strängt straff föreskrivs för gärningen någon annanstans i lag, för avkodningssystemsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

10 §
Åtalsrätt

Allmänna åklagaren får inte väcka åtal för kränkning av kommunikationshemlighet, grov kränkning av kommunikationshemlighet, dataintrång eller avkodningssystemsbrott, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal eller gärningsmannen när brottet begicks var anställd hos en inrättning som utövar allmän post- eller televerksamhet eller om ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.


11 §
Förverkandepåföljd

Avkodningssystem som avses i 8 a § skall dömas förverkade till staten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 146/2000
TrUB 8/2001
RSv 111/2001
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG (31998L0084); EGT nr L 320, 28.11.1998, s. 54

Helsingfors den 30 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.