1092/2001

Given i Helsingfors den 26 november 2001

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid museiverket

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 3 § lagen den 14 januari 1972 om museiverket (31/1972), dessa lagrum, det förstnämnda sådant det lyder i lag 348/1994 och det sistnämnda sådant det lyder i lag 1080/2001:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer vid museiverket är beslut om tillstånd och inlösen som avses i lagen om fornminnen (295/1963).

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För utförseltillstånd som avses i lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (115/1999) uppbärs en fast avgift på 54 euro. För tillstånd som avses i lagens 7 § 3 mom. behöver avgiften likväl inte tas ut enligt prövning av museiverket.

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadspris

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är sådana arbeten som avses i 15 § lagen om fornminnen samt undersökningar eller andra särskilda åtgärder på grund av dem.

4 §
Prestationer prissatta på företagsekonomiska grunder

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka museiverket prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) utbildningstjänster och särskilt beställda guide-, konserverings- och konsulttjänster samt undersökningar,

2) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning samt bildtjänster, utom då de stöder museiverkets övriga verksamhet,

3) fotokopior och andra kopior,

4) utlåning av föremål som hör till museisamlingarna, framställning av formar och föremålskopior samt måttritningar,

5) intyg över föremåls fornminnesvärde och intyg över skydd enligt byggnadsskyddslagen (60/1985) och liknande intyg,

6) överlåtelse av lokaler till utomstående, samt

7) andra beställda prestationer.

5 §
Biblioteks- och informationstjänster

På avgiftsbelagda biblioteks- och informationstjänster vid museiverket och på grunderna för avgifterna tillämpas undervisningsministeriets beslut om avgifter för biblioteks- och informationstjänster (82/1993).

6 §
Entréavgifter i museer

I museer som drivs av museiverket tas entréavgift ut enligt följande:

Museum euro
Anjala herrgårdsmuseum 2,50
Buckila herrgårdsmuseum 2,50
Cygnaei galleri 2,50
Finlands nationalmuseum 4,00
Finlands sjöhistoriska museum 1,50
Frugård 2,50
Fölisö friluftsmuseum 4,00
Hvitträsk 4,00
Kotkaniemi 2,50
Kulturernas museum 4,00
Olofsborg 5,00
Paikkari torp 1,50
Sveaborgsmuseet 2,50
Tavastehus slott 4,00
Urajärvi herrgårdsmuseum 2,50
Urho Kekkonens museum 3,50
Villnäs 3,50
Yli-Laurosela gårdsmuseum 2,50

För specialutställningar som museiverket ordnar är entréavgiften likväl 1,50―10 euro.

Museiverket har enligt den praxis som iakttas i övriga museer rätt att inte ta ut entréavgift som avses i 1 och 2 mom. eller att sänka den.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till den 31 december 2003.

Avgifter enligt denna förordning kan till utgången av februari 2002 betalas med sedlar och metallmynt i mark som betalningsmedel. Ett pris i euro omvandlas då till mark så att det multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 26 november 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.