1074/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av utsökningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av justitieministeriet,

ändras i utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896 (37/1896) 31 §, 34 § 3 mom. och 37-39 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 31 § i förordning 379/1997, 34 § 3 mom. i förordning 854/1996, 37 § i sistnämnda förordning och i förordning 1637/1991 samt 38 och 39 § i förordning 1590/1992, som följer:

31 §

Enligt 4 kap. 5 § 1 mom. 4 punkten utsökningslagen skall från utmätning undantas ett föremål som kan jämföras med arbetsredskap, ifall dess värde sannolikt inte är större än 2 500 euro. Av särskilda skäl får från utmätning även undantas ett värdefullare föremål som kan jämföras med arbetsredskap, om värdet sannolikt inte är större än 4 200 euro.

34 §

Kan de influtna medlen inte i de fall som avses i 6 kap. 24 § 1 mom. utsökningslagen redovisas till borgenären och då sådana medel har influtit på utmätningsmannens konto för tjänstemedel till ett belopp som överstiger 8 400 euro, skall utmätningsmannen inom fyra veckor från att nämnda belopp flutit in deponera medlen på ett separat konto för tjänstemedel på det sätt som justitieministeriet bestämmer. När det nämnda beloppet har flutit in, skall utmätningsmannen omedelbart skriftligen meddela borgenären datum då medlen deponeras separat samt de villkor som borgenären skall uppfylla för att kunna lyfta medlen. Om borgenären skall återfå det fordringsbevis som han eller hon inlämnat, skall utmätningsmannen på motsvarande sätt meddela honom eller henne detta.


37 §

En verkställighetshandling som gäller det belopp som anges i 3 kap. 38 § utsökningslagen får återställas till sökanden utan vidare åtgärder, om en sådan liten restfordran är mindre än 7 euro.

En sådan liten överbetalning i ett utsökningsärende som anges i 6 kap. 25 § utsökningslagen behöver inte återbäras till betalaren, om den är mindre än 7 euro.

Om de i 6 kap. 25 § 2 mom. utsökningslagen avsedda medel, som inte kan redovisas till borgenären eller till någon annan som har rätt att lyfta medlen, är mindre än 7 euro skall de bokföras som inkomst för staten.

38 §

Om vid realiseringen av egendom som varit föremål för en företagsinteckning efter avdrag för realiseringskostnaderna har influtit ett större belopp än 16 800 euro skall om realiseringen kungöras i Officiella tidningen i enlighet med 6 kap. 15 a § utsökningslagen.

39 §

Då flera än en borgenär yrkar på betalning ur gäldenärens egendom och det är uppenbart att för borgenären inte kommer att inflyta en större utdelning än 34 euro av de tillgångar som utmäts, kan en sådan borgenärs fordran lämnas obeaktad vid utdelningen.


Denna förordning träder kraft i den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 november 2001

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.