1072/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (35/1995) 2-4 §, 5 § 1 mom., 6 § 1 och 2 mom. samt 8 §,

av dessa lagrum 2 ja 3 § sådana de lyder i förordning 518/1999 och 6 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 1177/1995, som följer:

2 §
Tabellavgift

För indrivning av penningfordran skall gäldenären betala tabellavgift enligt beloppet på indriven fordran eller del därav enligt följande:

Fordran eller del därav Tabellavgift
euro euro
högst 67 7
över 67 men högst 165 12
över 165 men högst 335 25
över 335 men högst 670 51
över 670 men högst 1 680 76
över 1 680 men högst 8 400 118
över 8 400 185
3 §
Hinderavgift

När verkställighetshandlingarna återsänds till sökanden på grund av att indrivningen av penningfordran mött hinder eller sökanden återkallat sin ansökan, skall sökanden i hinderavgift betala 3,40 euro per ärende. När ansökan återkallas på grund av att fordran under utsökningen betalats till någon annan än utsökningsmyndigheten, uppbärs hinderavgiften hos sökanden, om inte en tabellavgift enligt 2 § motsvarande det betalda beloppet har kunnat uppbäras hos gäldenären.

4 §
Försäljningsavgift

Ur den influtna köpesumman skall vid en exekutiv auktion på utmätt fastighet och jordområde tas ut en försäljningsavgift om 841 euro.

För köpesumman vid en exekutiv auktion på ett fartyg i fartygsregistret, luftfartyg, en aktie i ett bostads- eller fastighetsbolag samt inteckningsbara fordon eller arbetsmaskiner enligt 1 § lagen om inteckning i bil (810/1972) tas ut en försäljningsavgift om 336 euro.

5 §
Verkställighetsavgift

För nedan nämnda ärenden uppbärs verkställighetsavgift enligt följande:

1) Vräkning,

a) bostadslägenhet 84 euro,

b) lokal av annat slag 168 euro,

2) handräckning och uppgörelse enligt lagen om avbetalningsköp (91/1966),

a) 84 euro om föremålets uppgörelsevärde är högst 840 euro,

b) 168 euro om föremålets uppgörelsevärde överstiger 840 euro,

3) annan verkställighet 168 euro.


6 §
Intygs- och kopieringsavgift

För intyg och kopior som utfärdas på särskild beställning tas intygsavgift eller kopieringsavgift ut enligt följande:

1) intyg över anteckningar på dagbokskortet 8,40 euro per utsökningsärende,

2) uppgifter som utlämnats av en utmätningsman i form av massutlämnande till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet 8,40 euro plus 1,20 euro per person,

3) för en kopia av en specificerad handling 0,80 euro för första sidan och 0,50 euro för varje därpå följande sida och om beställaren inte specificerar handlingen och den måste letas fram ur arkivet 8,40 euro för en kopia av den första sidan och 0,50 euro för varje därpå följande sida.

Om ett intyg eller en kopia skickas mot postförskott, skall ytterligare en extra intygs- eller kopieringsavgift om 5,10 euro tas ut.


8 §
Påföljder av dröjsmål

Om den betalningsskyldige inte inom utsatt tid betalar en avgift som han eller hon förordnats att betala eller inte löser ut ett postförskott, kan hos den betalningsskyldige tas ut ytterligare 8,40 euro per prestation i dröjsmålsavgift.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 november 2001

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.