1057/2001

Given i Helsingfors den 23 november 2001

Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2002

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Utan hinder av vad som i 1 § 1 mom. mervärdesskattelagen (1501/1993) bestäms om mervärdesskattetagare skall enligt bestämmelserna i denna lag till Folkpensionsanstalten 2002 av intäkterna av mervärdesskatten redovisas 700 miljoner euro.

Av det belopp som enligt 1 mom. skall redovisas till Folkpensionsanstalten skall 500 miljoner euro redovisas till folkpensionsfonden och 200 miljoner euro till sjukförsäkringsfonden.

2 §

Folkpensionsanstaltens andel av mervärdesskatten redovisas kalendermånadsvis. Varje kalendermånad redovisas 1/12 av det belopp som nämns i 1 §.

3 §

De månatliga posterna skall betalas vid den betalningstidpunkt som de till Folkpensionsanstalten redovisade beloppen enligt 3 § 4 mom. lagen om skatteredovisning (532/1998) betalas.

4 §

De redovisningar som avses i denna lag och de därtill anslutna betalningarna sköts av Skattestyrelsen eller av ett skatteverk som Skattestyrelsen förordnar.

5 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas på den mervärdesskatt som redovisas till Folkpensionsanstalten för 2002.

RP 118/2001
FiUB 18/2001
RSv 129/2001

Helsingfors den 23 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.