1055/2001

Given i Helsingfors den 23 november 2001

Lag om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om de grunder, förutsättningar och förfaranden som skall iakttas när understöd enligt prövning beviljas för främjande av hästuppfödning och hästsport samt om användningen av understödet.

2 §
Myndighet som sköter uppgifterna

De uppgifter som följer av denna lag sköts av jord- och skogsbruksministeriet. För skötseln av uppgifter i enlighet med denna lag finns en hästhushållningsdelegation vid ministeriet. Den är ett rådgivande organ och tillsätts av ministeriet. Bestämmelser om delegationens närmare uppgifter, mandattid, sammansättning, sammanträden, beslutförhet och andra tekniska omständigheter utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §
Understöden

Understöd kan beviljas i form av allmänt understöd eller specialunderstöd.

Allmänt understöd kan beviljas för understödstagarens verksamhet i allmänhet eller för en viss del av verksamheten.

Specialunderstöd kan beviljas understödstagaren för ett särskilt specificerat objekt.

4 §
Ändamålen med understöd som beviljas centralorganisationer

Centralorganisationen för hästavels- och travsportorganisationerna och centralorganisationen för ridsportsorganisationerna kan beviljas understöd för följande ändamål:

1) rådgivning, information, utbildning, forskning och utveckling, ledning, övervakning och internationell tävlingsverksamhet,

2) prisstöd vid hästtävlingar,

3) hästavelsverksamhet,

4) hästuppfödning och hästsport,

5) utveckling och övervakning av hästtävlingar,

6) övervakning av läkemedel som på konstgjord väg påverkar hästars prestationsförmåga vid hästtävlingar samt av motsvarande ämnen eller preparat,

7) anskaffning av materiel, maskiner och anordningar som behövs vid hästtävlingar samt byggande, ombyggnad och underhåll.

5 §
Ändamålen med understöd som beviljas medlemsorganisationer och sammanslutningar

En centralorganisations medlemsorganisation och medlemssammanslutning, nedan medlemssammanslutning, kan beviljas understöd för följande ändamål:

1) rådgivning och information,

2) hästavelsverksamhet,

3) uppförande och ombyggnad av hästklinikbyggnader samt ordnande av jour,

4) ledande av en travbanas verksamhet samt främjande av travsporten,

5) ordnande, utveckling och övervakning av hästtävlingar och totospel samt prisstöd,

6) anskaffning av markområden som behövs för hästsport, anläggande och grundlig förbättring av banor och andra områden samt uppförande och ombyggnad av byggnader, anskaffning av materiel, maskiner och anordningar samt underhåll och hyreskostnader.

6 §
Ändamålen med understöd som beviljas aktiebolag som helt ägs av en central- organisation

Ett totospelsbolag som helt ägs av en centralorganisation (bolag) kan beviljas understöd för följande ändamål:

1) linje-, service- och installationskostnader för totospelsanordningar,

2) anskaffning och underhåll av materiel och anordningar som behövs för totospel,

3) prisstöd som i sin helhet förmedlas vidare till travbanorna.

7 §
Ändamålen med understöd som beviljas kommuner

Kommuner kan beviljas understöd för följande ändamål:

1) anläggande av travbanor,

2) anläggande av andra områden som behövs för travsport,

3) uppförande och ombyggnad av byggnader som behövs vid trav.

8 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas inom ramen för statsbudgeten, och grunderna för beviljande skall anpassas till de inkomster som inflyter till staten av totospel.

Understöd kan beviljas mottagaren för dennes verksamhet eller projekt eller för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som genomförs av någon annan än understödstagaren och som fyller ändamålet enligt understödsbeslutet. Om understöd beviljas för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som genomförs av någon annan och som fyller ändamålet enligt understödsbeslutet, skall understödstagaren ingå ett avtal om understödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa med den som genomför verksamheten eller projektet. Avtal behöver dock inte ingås när uppfödningsstöd beviljas hästens ägare under centralorganisationens ledning.

När understöd beviljas en centralorganisation, en medlemssammanslutning, en kommun eller ett bolag skall arten, omfattningen och utvecklingen av den hästuppfödning och hästsport som saken gäller samt efterfrågan på och behovet av rådgivningsservice beaktas.

9 §
Ansökan om understöd

Understöd skall sökas skriftligen. Ministeriet skall på lämpligt sätt informera om möjligheten att söka understöd och om ansökningsförfarandet.

Medlemssammanslutningar skall tillställa sin centralorganisation ansökan om allmänt understöd. Centralorganisationen skall göra ett sammandrag av sin egen ansökan och sina medlemsorganisationers ansökningar och sända det till ministeriet. Genom förordning av ministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om tidsfristerna för ansökningarna.

När centralorganisationen deltar i behandlingen av en ansökan skall vid behandlingen tillämpas lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), språklagen (148/1922), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt 14 och 15 § statstjänstemannalagen (750/1994).

Den som ansöker om understöd skall i samband med ansökan lämna riktiga och tillräckliga uppgifter om ändamålet med understödet samt om de andra omständigheter som ministeriet behöver känna till för att avgöra ansökan.

10 §
Understödsbeslut

I ett ärende som gäller understöd skall ministeriet fatta ett skriftligt understödsbeslut.

Av ett understödsbeslut genom vilket understöd beviljas skall framgå åtminstone följande:

1) mottagaren,

2) ändamålet, samt

3) beloppet.

I understödsbeslutet kan tas in villkor och begränsningar som är nödvändiga för att säkerställa att förutsättningarna för beviljande, utbetalning och användning av understödet föreligger.

11 §
Utbetalning av understöd

Ministeriet betalar understödet på de villkor som fastställts i beslutet om beviljande och inom ramen för den andel som inflyter till staten av totospel.

Understödet betalas till understödstagaren i en eller flera poster enligt när kostnaderna infaller.

Förskott kan betalas på understödet, om det är motiverat med tanke på användningen av understödet samt ändamålsenligt med tanke på övervakningen av användningen.

Understödstagaren skall ge ministeriet riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalningen av understödet.

12 §
Användning av understöd

Understöd får användas endast för ändamål som överensstämmer med understödsbeslutet.

Utöver det som bestäms i denna lag eller i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 32 § skall understödstagaren vid användningen av understödet, i det projekt eller den verksamhet som understöds iaktta de villkor och begränsningar som uppställts i understödsbeslutet.

Om understödet har beviljats för anskaffning eller grundlig förbättring av egendom som används för ett visst ändamål som bestäms i understödsbeslutet, får denna egendom inte på ett bestående sätt användas för något annat ändamål än det som bestäms i understödsbeslutet, och ägande- eller besittningsrätten till egendomen får inte överlåtas till någon annan under den i understödsbeslutet angivna användningstiden för den egendom som är föremål för understödet. I understödsbeslutet får som användningstid för egendom som är föremål för understöd fastställas högst tio år efter att understödet eller dess sista post har betalats.

Den i 3 mom. avsedda användningstiden för egendom som är föremål för understöd är dock 30 år efter att understödet beviljades, om understödet har beviljats för anskaffning eller ombyggnad av fast egendom, en byggnad eller en lägenhet i en byggnad. I en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 32 § eller i understödsbeslutet kan det dock också bestämmas om en kortare användningstid, om detta är motiverat med tanke på ändamålet med understödet.

Understödstagaren skall lämna ministeriet riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av att villkoren i understödsbeslutet iakttas.

Understödstagaren skall utan dröjsmål underrätta ministeriet om en ändring som påverkar uppnåendet av ändamålet med understödet eller om någon annan ändring som inverkar på användningen av understödet.

13 §
Övervakning av understöd

Ministeriet skall övervaka att understödet används på behörigt sätt genom att inhämta uppgifter om användning och uppföljning av understödet samt andra uppgifter liksom genom att vid behov utföra granskningar.

14 §
Granskningsrätt

Ministeriet har rätt att utföra granskningar som är nödvändiga för utbetalningen av understöd och för övervakningen av dess användning och som gäller understödstagarens ekonomi och verksamhet. Om understödet har beviljats på det sätt som föreskrivs i 8 § 2 mom. för att användas för ett projekt eller en verksamhet som genomförs av någon annan än understödstagaren och som fyller ändamålet enligt understödsbeslutet, har ministeriet rätt att vid behov granska ekonomin och verksamheten hos den som genomför verksamheten eller projektet enligt understödsbeslutet.

Ministeriet kan genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en utomstående revisor att utföra granskningar enligt 1 mom.

Revisorn skall vara en godkänd revisor eller revisionssammanslutning enligt revisionslagen (936/1994) eller lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). En revisionssammanslutning skall utse en ansvarig revisor för granskningen.

En utomstående sakkunnig kan på ministeriets begäran bistå vid granskningen.

På revisorer och utomstående sakkunniga tillämpas lagen om förvaltningsförfarande, språklagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt 14 och 15 § statstjänstemannalagen.

När revisorer och utomstående sakkunniga utför uppdrag enligt denna lag omfattas de av straffrättsligt tjänsteansvar.

15 §
Utförande av granskning

Understödstagaren skall utan ersättning ge den tjänsteman som utför granskningen och en revisor som avses i 14 § 2 mom. alla uppgifter och utredningar, handlingar, upptagningar och annat material som behövs för granskningen samt även i övrigt bistå vid granskningen.

Den tjänsteman som utför granskningen och en revisor som avses i 14 § 2 mom. har rätt att omhänderta det material som är föremål för granskning. Över omhändertagandet av material skall ett protokoll upprättas i samband med granskningen. Där skall nämnas syftet med omhändertagandet och det omhändertagna materialet. Materialet skall återlämnas så snart det inte längre behövs för granskningen.

Den tjänsteman som utför granskningen och en revisor som avses i 14 § 2 mom. har rätt att i den omfattning som granskningen kräver få tillträde till affärs- och lagerlokaler eller andra motsvarande lokaler som är i understödstagarens besittning eller användning och som används för yrkesutövningen eller idkandet av näring och till andra områden där omständigheterna är av betydelse för beviljandet av understöd och övervakningen av dess användning. Granskning får inte utföras i utrymmen som omfattas av hemfriden.

16 §
Handräckning

Ministeriet har rätt att få nödvändig handräckning av polis-, tull-, skatte- och utsökningsmyndigheterna vid utförandet av övervaknings- och granskningsuppgifter som avses i denna lag.

17 §
Avbrytande av utbetalning

Ministeriet kan besluta att avbryta utbetalningen av understöd, om

1) det finns grundad anledning att misstänka att understödstagaren inte förfar på det sätt som avses i 12 §,

2) de grunder på vilka understödet har beviljats har förändrats väsentligt, eller

3) avbrytande förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

18 §
Återbetalning av understöd

Understödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett understöd eller en del av det som denne har fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller annars uppenbart utan grund. Understödstagaren skall också betala tillbaka understödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i understödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst 10 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

19 §
Återkrav av understöd

Ministeriet skall genom ett beslut bestämma att utbetalningen av understöd skall upphöra samt att understöd som redan betalts ut skall återkrävas, om understödstagaren

1) underlåtit att återbetala ett sådant understöd eller en del av det som enligt 18 § skall betalas tillbaka,

2) använt understödet för ett väsentligt annat ändamål än vad det har beviljats för,

3) gett ministeriet felaktiga eller vilseledande uppgifter om någon omständighet som har varit ägnad att väsentligt inverka på erhållandet av understödet, dess belopp eller villkor, eller hemlighållit en sådan omständighet, eller

4) i övrigt på ett med dessa jämförbart sätt väsentligen brutit mot bestämmelserna om användning av understöd eller villkoren i understödsbeslutet.

20 §
Återkrav enligt prövning av understöd

Ministeriet kan genom ett beslut bestämma att utbetalningen av understödet skall upphöra samt att ett redan utbetalt understöd eller en del av det skall återkrävas, om

1) understödstagaren har förfarit i strid med 12 §,

2) understödstagaren har vägrat att ge material enligt 15 § 1 mom. eller att bistå vid granskningen på det sätt som avses i momentet,

3) understödstagaren har upphört med den verksamhet som varit föremål för understödet eller inskränkt den väsentligt eller överlåtit den till någon annan,

4) understödstagaren har överlåtit ägande- eller besittningsrätten till egendom som förvärvats med understödet till någon annan,

5) understödstagaren på ett bestående sätt har ändrat ändamålet med egendom som varit föremål för understödet,

6) understödstagaren har blivit föremål för en utsökningsåtgärd, försatts i likvidation eller konkurs eller blivit föremål för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993), om inte något annat följer av ändamålet med understödet, eller

7) det finns andra sådana särskilda skäl till att utbetalningen av understödet upphör eller att det återkrävs som kan jämföras med de omständigheter som nämns i detta moment.

Om den egendom som har varit föremål för understödet har förstörts eller skadats under den i 12 § föreskrivna användningstiden och ny motsvarande egendom inte skaffas i stället för den förstörda eller skadade egendomen, kan ministeriet genom ett beslut bestämma att utbetalningen av understödet skall upphöra och att av en eventuell försäkringsersättning eller annan ersättning skall återkrävas ett belopp som motsvarar understödets andel av den ursprungliga anskaffningsutgiften för egendomen.

Ministeriet kan genom ett beslut också bestämma att utbetalningen av understödet skall upphöra samt att ett redan utbetalt understöd skall återkrävas, om detta förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

21 §
Ränta och dröjsmålsränta

På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall understödstagaren räknat från den dag då understödet betalades ut till återbetalningsdagen betala ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter.

Om det återkrävda beloppet inte betalas senast på utsatt förfallodag, skall understödstagaren betala en årlig dröjsmålsränta på beloppet enligt den räntesats som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

22 §
Jämkning

Ministeriet kan i de fall som avses i 18― 20 § besluta att en del av det belopp som skall återbetalas eller återkrävas och av räntan eller dröjsmålsräntan på det inte skall drivas in, om återkrav till fullt belopp vore oskäligt med hänsyn till understödstagarens ekonomiska ställning och omständigheter eller beskaffenheten hos den egendom som förvärvats med understödet eller med hänsyn till det förfarande eller den förändring i omständigheterna som ligger till grund för återkravet.

Av särskilt vägande skäl kan ministeriet besluta att ett belopp som skall återkrävas i enlighet med 18―20 § eller räntan eller dröjsmålsräntan på det inte skall indrivas till någon del.

23 §
Solidariskt ansvar

Om understöd har beviljats flera understödstagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för att understödet återbetalas. Understödstagarnas inbördes ansvar fördelas i den proportion som en understödstagare har deltagit i den verksamhet som legat till grund för återbetalningsskyldigheten.

24 §
Tiden för återkrav

Ministeriet skall fatta beslut som avses i 19 och 20 § utan dröjsmål och av särskilda skäl senast två kalenderår efter att ministeriet har fått kännedom om en sådan omständighet med stöd av vilken utbetalningen av understödet skall avbrytas eller upphöra eller understödet återkrävas.

Åtgärder för återkrav av understöd eller ränta eller dröjsmålsränta på det får inte längre vidtas när tio år har förflutit från det att understödet eller den sista posten av det betalades ut. Om en tidsfrist för användningen av understödet eller egendom som understötts med det har utsatts på det sätt som föreskrivs i 12 § i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 32 § eller i understödsbeslutet, räknas de tio åren från utgången av denna tid.

25 §
Preskription

Rätten att få utbetalning av ett beviljat understöd förfaller, om understödstagaren inte har företett en för utbetalningen av understödet nödvändig godtagbar utredning inom den tid som utsatts i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 32 § eller i understödsbeslutet. Om någon sådan tidsfrist inte har föreskrivits särskilt eller satts ut, förfaller rätten till utbetalning två år efter utgången av det finansår under vilket understödet har beviljats.

Skyldigheten enligt 18 § att återbetala understödet eller en del av det förfaller när tio år har förflutit från utbetalningen av understödet eller dess sista post. Om det i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 32 § eller i understödsbeslutet utsätts en tid på det sätt som föreskrivs i 12 § för användningen av understödet eller den egendom som understötts med det, förfaller dock återbetalningsskyldigheten när tio år har förflutit från utgången av den utsatta tiden för användningen av understödet eller den egendom som understötts med det.

26 §
Kvittning

Det belopp som skall återkrävas kan jämte ränta indrivas så att det dras av från annat understöd som ministeriet beviljar och som betalas till samma understödstagare.

27 §
Information från myndigheter

På erhållandet och hemlighållandet av information tillämpas vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Jord- och skogsbruksministeriet har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter få för skötseln av sina uppgifter nödvändiga upplysningar om

1) sökandens och mottagarens ekonomiska ställning,

2) sökandens och mottagarens offentliga stöd,

3) andra omständigheter som gäller sökanden och mottagaren och som är av väsentlig betydelse för säkerställandet av att denna lag iakttas vid beviljandet och utbetalningen av understödet och vid övervakningen av dess användning.

28 §
Utlämnande av uppgifter

På utlämnandet av uppgifter som erhållits med stöd av denna lag tillämpas vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Utöver vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet bestäms om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, har ministeriet utan hinder av tystnadsplikten rätt att lämna ut uppgifter

1) till polis- och andra förundersökningsmyndigheter för förhindrande eller utredning av brott eller till åklagarmyndigheter för åtalsprövning,

2) för en myndighetsutredning eller vetenskaplig undersökning som gäller tillämpningen av denna lag, om utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt för att utredningen eller undersökningen skall kunna göras,

3) till Europeiska unionens behöriga institutioner eller andra organ inom unionen samt till en annan medlemsstats behöriga myndighet, om Europeiska gemenskapens lagstiftning eller någon annan förpliktelse i anslutning till Finlands medlemskap i Europeiska unionen förutsätter detta,

4) om en internationell förpliktelse som är bindande för Finland förutsätter detta.

Uppgifter som avses i 2 mom. får inte användas för något annat syfte än det för vilket uppgifterna har utlämnats.

29 §
Delgivning

Ministeriets beslut i ett annat ärende än ett som avses i 17―20 och 26 § får per post sändas till den som saken gäller. Om inte något annat visas, anses delgivningen ha skett den sjunde dagen efter att beslutet postades. I fråga om delgivning skall i övrigt iakttas bestämmelserna om delgivning i förvaltningsärenden.

30 §
Ändringssökande

Ändring i ministeriets beslut får inte sökas genom besvär. En part som är missnöjd med beslutet får söka rättelse inom 30 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet skall riktas till jord- och skogsbruksministeriet.

I beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

31 §
Verkställighet

Ministeriets beslut får verkställas trots att ändring har sökts. I ett ärende som avses i 18 och 19 § kan ministeriets beslut verkställas i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

32 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om hur understöd som hör till tillämpningsområdet för denna lag skall sökas, beviljas, utbetalas och användas i enlighet med budgeten samt om nödvändiga villkor i anslutning därtill kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av ministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om tekniska detaljer som gäller ansökan om understöd, sökandens skyldighet att lämna uppgifter, utbetalningen av understöd samt användningen av understöd och övervakningen därav.

33 §
Ministeriets närmare anvisningar

Ministeriet kan meddela närmare anvisningar om tekniska detaljer som gäller ansökan om understöd, sökandens skyldighet att lämna uppgifter, understödstagarens bokföringsskyldighet, utbetalningen av understöd samt användningen av understöd och övervakningen därav.

34 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

I fråga om användning och övervakning, återbetalning och återkrav av understöd som har beviljats innan denna lag har trätt i kraft samt beslutsfattande och ändringssökande som avser understödet iakttas de bestämmelser som gällde när understödet beviljades samt villkoren i understödsbeslutet. Om det i ett understödsbeslut som har fattats före denna lags ikraftträdande inte har bestämts något annat om utbetalningen, iakttas dock 11 §.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 65/2001
FvUB 11/2001
RSv 92/2001
ISL 6/2001
FvUB 16/2001
RSk 24/2001

Helsingfors den 23 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.