1051/2001

Given i Helsingfors den 23 november 2001

Lag om ändring av 17 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 kap. strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådant det lyder i lagarna 563/1998, 536/1999 och 777/2000, en ny 16 a § som följer:

16 a §
Lotteribrott

Den som

1) anordnar ett lotteri utan sådant tillstånd som avses i lotterilagen (1047/2001),

2) använder avkastningen av ett lotteri på ett sätt som väsentligt strider mot en bestämmelse i tillståndet att anorda lotteriet eller tillståndet att ändra det ändamål för vilket avkastningen kan användas,

3) försummar den redovisningsskyldighet som hör samman med anordnandet av lotterier,

4) bryter mot ett förbud i 62 § 1―4 mom. lotterilagen, eller

5) anordnar ett mindre lotteri som avses i 27 § 1 mom. lotterilagen utan att uppfylla de villkor som 5 § lotterilagen ställer på den som anordnar ett lotteri,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för lotteribrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 197/1999
FvUB 10/2001
RSv 91/2001
ISL 5/2001
FvUB 15/2001
RSk 23/2001

Helsingfors den 23 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.