1046/2001

Given i Helsingfors den 21 november 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 januari 2000 om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (15/2000) 3 §, sådan den lyder i förordning 28/2001, 9 § och 13 § 1 mom. samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Administrativa dokument

En centralregisteruppgift som upprätthålls med hjälp av automatisk databehandling och som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 är ett sådant administrativt dokument som avses i Europeiska gemenskapens regelverk.

Som ett uttryck för ett administrativt dokument bifogas nötkreatursförteckningen till stödansökningarna på det sätt som särskilt föreskrivs därom i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider för djurbidrag. Som nötkreatursförteckning godkänns endast förteckningar som Lantbrukets Datacentral Ab sänt lägenheten eller sådana utskrifter ur dataprogrammet WinElmer eller WinAmmu som har rubriken "Nötkreatursförteckning".

9 §
Foderareal

Foderarealen skall vara tillgänglig för uppfödning av djur mellan den 15 januari och den 15 augusti, sagda datum medräknade. Mellan den 1 maj och den 15 augusti, sagda datum medräknade, skall foderarealen vara tillgänglig för djuren tillhörande den producent som anmält arealen som foderareal eller vid överföring av besittningen, varom har stadgats särskilt, vara tillgänglig för djuren tillhörande den nya innehavaren.

13 §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

Vid sådana överföringar av besittningen av en hel lägenhet som avses i artikel 50 i kommissionens förordning som träder i kraft den 1 januari 2002, om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem och somsker efter att stödansökan lämnats in betalas djurbidragen till den som övertar gårdsbruket.


Denna förordning träder i kraft den 28 november 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 november 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.