1045/2001

Given i Helsingfors den 21 november 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 23 november 2000 om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen (1014/2000) 2 § 2 mom.,

ändras 2 § 1 mom., 4 § 3 mom., 10 § och 12 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) slaktbaserade bidrag bidrag som beviljas som slaktbidrag och som tilläggsstöd från och med den 1 januari 2001 för nötkreatur vilka uppfyller de förutsättningar för bidrag som anges i marknadsorganisationsförordningen och tillämpningsförordningen,

2) slakteri ett slakteri som har godkänts av Livsmedelsverket eller en slaktplats som har godkänts av den kommunala tillsynsmyndigheten.

4 §
Producentens deltagande i systemet med slaktbaserade bidrag

Deltagandet i bidragssystemet är i kraft tills bidragssystemet i fråga upphör, om inte producenten gör ändringar i sin anmälan om deltagande eller meddelar att hållandet av nötkreatur upphört. Deltagandet avbryts, om producenten utesluts från bidragssystemet på grund av att producenten avsiktligt eller på grund av grov oaktsamhet har gjort något fel i enlighet med vad som föreskrivs därom i artikel 38―39 i kommissionens förordning, som träder i kraft den 1 januari 2002, om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem, nedan administrationsförordningen.

10 §
Tilläggsstöd

Inom ramen för de belopp som fastställs i marknadsorganisationsförordningens bilaga IV beviljas från och med den 1 januari 2002 tilläggsstöd för slaktbidragsberättigande:

1) kvigor vars slaktvikt är minst 170 kg,

2) tjurar och stutar vars slaktvikt är minst 270 kg,

3) kvigor vars slaktvikt är minst 210 kg samt tjurar och stutar vars slaktvikt är minst 330 kg till dubbelt belopp beräknat på det belopp som beviljas på grundval av 1 och 2 punkten.

12 §
Tillsynspåföljder

På de slaktbaserade bidragen inverkar de påföljder om vilka bestäms i artikel 25, 36―39 och 41 i administrationsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 28 november 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 november 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.