1038/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen den 21 maj 1999 om ordningsbotsföreseelser (610/1999) 2 §, 3 §, 4 § 1 mom., 5―8 §, 9 § 1 och 3 mom. samt 10―13 § som följer:

2 §
Ordningsbotens storlek

Ordningsboten är 10, 20, 35, 50, 70, 85, 100 eller 115 euro, enligt vad som bestäms nedan.

3 §
Gångtrafikförseelser

En gående kan föreläggas en ordningsbot på 10 euro, om han eller hon bryter mot vägtrafiklagen (267/1981) eller mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

4 §
Förseelser av förare av motorlösa fordon

En cyklist eller en förare av något annat motorlöst fordon kan föreläggas en ordningsbot på 20 euro, om han eller hon bryter mot vägtrafiklagen eller mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.


5 §
Förseelser som gäller körhandlingar för ett motordrivet fordon

För brott mot bestämmelserna i vägtrafiklagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om skyldighet att ha med sig handlingar som fordras vid framförande av motordrivna fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

6 §
Förseelser som gäller ett motordrivet fordons utrustning

För brott mot bestämmelserna i vägtrafiklagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick kan fordonets förare, ägare eller varaktiga innehavare föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

En mopedist eller en ägare eller varaktig innehavare av en moped kan för en förseelse som anges i 1 mom. föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

7 §
Förseelser som gäller användning av personlig skyddsutrustning

Föraren av och passagerarna i en person- eller paketbil kan för underlåtenhet att i enlighet med vägtrafiklagen använda bilbälte under körning föreläggas en ordningsbot på 35 euro. En ordningsbot av samma storlek kan också föreläggas en förare, förmyndare eller vårdnadshavare för försummelse av den skyldighet som anges i 88 § 4 mom. vägtrafiklagen.

Föraren av en motorcykel eller snöskoter, en mopedist och en passagerare som fyllt 15 år på en motorcykel, snöskoter eller moped kan för underlåtenhet att under körning använda skyddshjälm av godkänd modell föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

8 §
Överskridande av hastighetsbegränsning med motordrivet fordon

Om den högsta tillåtna hastigheten är högst 60 kilometer i timmen, kan föraren av ett motordrivet fordon om han eller hon överskrider den högsta tillåtna hastigheten

1) med högst 15 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 85 euro och

2) med mer än 15 kilometer i timmen men högst 20 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 115 euro.

Om den högsta tillåtna hastigheten är mer än 60 kilometer i timmen, kan föraren av ett motordrivet fordon om han eller hon överskrider den högsta tillåtna hastigheten

1) med högst 15 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 70 euro, och

2) med mer än 15 kilometer i timmen men högst 20 kilometer i timmen föreläggas en ordningsbot på 100 euro.

En mopedist kan dock, om han eller hon överskrider den högsta tillåtna hastigheten med högst 15 kilometer i timmen, föreläggas en ordningsbot på 50 euro.

9 §
Andra trafikförseelser av motordrivna fordons förare

En förare av ett motordrivet fordon kan för brott mot trafikreglerna i 1 eller 2 kap. vägtrafiklagen eller i vägtrafikförordningen (182/1982) eller för andra än i 8 § nämnda överträdelser av påbud, förbud, begränsningar eller bestämmelser som anges genom vägmärken föreläggas en ordningsbot på 50 euro.


För mopedister är ordningsboten för de förseelser som anges i 1 mom. dock 35 euro. En sådan ordningsbot kan med avvikelse från 2 mom. föreläggas mopedister även för brott mot 22 § 1 mom. 1 punkten eller 26 § vägtrafikförordningen.

10 §
Störande och onödig körning med motordrivna fordon

För brott mot bestämmelserna om sådan störande eller onödig körning med motordrivet fordon som anges i 86 § vägtrafiklagen och i 4 § förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) kan föraren föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

11 §
Förseelser som gäller besiktning och anmälan för registrering av fordon

För användning av ett obesiktigat fordon eller ett fordon som inte har anmälts för registrering kan föraren föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

12 §
Förseelser som gäller personbefordran med motordrivna fordon

För brott mot bestämmelserna om personbefordran med motordrivna fordon och om placeringen av passagerare kan föraren föreläggas en ordningsbot på 50 euro.

13 §
Ringa brott mot nedskräpningsförbudet

För ringa brott mot nedskräpningsförbudet i 19 § avfallslagen (1072/1993) kan polisen förelägga den som skräpat ned en ordningsbot på 50 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 22 november 2001

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Lagstiftningsråd
Lena Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.