1027/2001

Given i Helsingfors den 21 november 2001

Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 13 november 1992 om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer och om betalningsgrunderna för dem samt om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer.

Denna förordning tillämpas också på en annan prestation som en myndighet har utfört och som baserar sig eller inriktar sig på register eller filer som Patent- och registerstyrelsen upprätthåller.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Prestationer enligt i 3 § 2 mom. lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer, för vilka Patent- och registerstyrelsen uppbär avgifter på basis av en kostnadsmotsvarighet per prestationsgrupp, är följande prestationer:

1) behandlig av ansökan om patent, varumärke, mönsterrätt, nyttighetsmodellrätt och om kretsmönster för integrerad krets,

2) ikrafthållande av patenter och patentansökningar,

3) förnyande av registrering av varumärke, mönsterrätt och nyttighetsmodellrätt,

4) behandling av framställningar enligt 71 a § patentlagen, och

5) anteckning i patent-, varumärkes-, mönster-, nyttighetsmodell-, kretsmönster- och patentombudsregister samt åstadkommande av utdrag, intyg och officiell kopia över dylikt register.

Prestationer enligt 3 § 3 mom. lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer, för vilka Patent- och registerstyreslen uppbär avgifter på basis av den genomsnittliga totalkostnaden för prestationer, är följande prestationer:

1) behandling av handelsregisteranmälningar och ansökningsärenden,

2) framställning av utdrag, intyg och officiell kopia ur handels- och företagsteckningsregistren samt över boksluts- coh balansuppgifter som lämnats för publicering,

3) lämnande av uppgifter som gäller anteckningar i handelsregistret och en anmälnings anhängighet samt boksluts- och balansuppgifter per telefon, mikrofilm eller elektroniskt, och

4) behandling av en ansökan eller anmälan som gäller fastighetsinteckning.

3 §
Prestationer som till sitt pris avviker från självkostnadsvärdet

De prestationer som avses i 3 § 4 mom. lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer och för vilka Patent- och registerstyrelsen uppbär en lägre avgift än prestationens självkostnadsvärde är följande prestationer:

1) behandling av besvär,

2) behandling av krav om ogiltigförklarande,

3) en stiftelses tillstånds- och samtyckesärenden,

4) framställning av utdrag, intyg och officiell kopia ur stiftelseregistret och föreningsregistret, och

5) ärenden som gäller en förenings grund- och ändringsanmälan samt förhandsgranskning.

De prestationer som avses i 3 § 4 mom. lagen om avgifter för Patent- och registerstyselsens prestationer och för vilka Patent- och registerstyrelsen inte uppbär någon avgift är:

1) anmälningar om att rättigheter som införts i Patent- och registerstyrselsens register upphör,

2) utlåtanden och utredningar till myndigheter,

3) införande i Patent- och registerstyrelsens register av ett tillkännagivande som en myndighet här sänt,

4) handelsregistrets, företagsinteckningsregistrets, stiftelseregisterets och föreningsregistrets blanketter,

5) mottagningsintyg som Patent- och registerstyrelsen har gett,

6) offentliggörande av boksluts- och balansuppgifter,

7) antecknande av adressförändring i patent-, modell-, nyttighetsmodell-, kretsmönster- och patentombudsregistret samt antecknande av näringsidkarens adressförändring i handelsregistret,

8) anmälan till handelsregistret om att näringsverksamhet upphör eller sammanslutning upplöses,

9) kopia av aktiebolags bolagsordning och andelslags stadgar samt utdrag ur handelsregistret, som Patent- och registerstyrelsen efter registrering av grund- eller ändringsanmälan första gången ger en näringsidkare som gjort anmälan,

10) anmälan till föreningsregistret om att förening upplöses,

11) anmälan till handelsregistret om ändring av en enskild näringsidkares personbeteckning samt andra ändringar i uppgifterna om en enskild näringsidkare vilka anmäls i samband med anmälan om personbeteckning, och

12) dödande av företagsinteckning.

4 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

De prestationer som avses i 4 § lagen om avgifter för patent- coh registerstyrelsens prestationer och vilka Patent- och registerstyrelsen prissätter på företagsekonomiska grunder är bl.a. följande:

1) annan rådgivning som hör till Patent- och registerstyrelsens verksamhetsområde än sådan som ansluter sig till anhängiggörandet av ett ärende och behandling av det,

2) utredningar och undersökningar som görs på beställning,

3) utbildnings- och konsulteringstjänster,

4) biblioteks- och informationstjänster,

5) övriga publikationer som Patent- och registerstyrelsen ger ut,

6) ljuskopia, elektronisk upptagning eller annan kopia,

7) avgift för småfakturering och kassaservice,

8) sändande av material som baserar sig på ett uppdrag, ifall sändandet inte ingår i det pris som uppbärs för materialet, och

9) övriga informationstjänster som baserar sig på handelsregistrets, företagsinteckningsregistrets, stiftelseregistrets och föreningsregistrets adb-register.

5 §

De avgifter som nämns i 2 och 3 §§ ingår i den tabell som utgör till denna förordning.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2004.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 28 december 1995 om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1782/1995) jämte ändringar.

Avgifter enligt denna förordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Priset i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 21 november 2001

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.