1024/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för tillfälliga statsgarantier som beviljas flygbolagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), sådant detta lagrum lyder i lag 986/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på fastställandet av den garantiavgift som på grundval av riksdagens samtycke och genom beslut av statsrådet uppbärs för den tillfälliga statsgaranti som beviljas finska flygbolag för de skador som i risksituationer på grund av krig och terrorism förorsakas tredje person.

2 §
Passagerartrafik

Den garantiavgift som uppbärs för den statsgaranti som beviljas flygbolag som idkar passagerarflygtrafik fastställs på basis av maximibeloppet av ansvarigheten enligt statsgarantin och antalet passagerare inom den flygtrafik som bolaget idkat under garantiperioden enligt följande:

Garantiansvarighetens belopp, miljoner USD Avgift per passagerare som deltagit i flygningen, euro
över 50― 150 0,40
över 150― 500 0,55
över 500―1 000 0,80

Med beloppet av garantiansvarigheten avses i denna förordning det maximibelopp per skadefall av statsgarantin som fastställs i respektive garantibeslut av statsrådet.

3 §
Frakttrafik

Den avgift som uppbärs för den statsgaranti som beviljas flygbolag som idkar fraktflygtrafik fastställs på basis av försäkringspremien för den flygansvarsförsäkring som varit i kraft före den 11 september 2001. Vid fastställandet av avgiften skall försäkringspremien tidsmässigt ställas i relation till garantiperiodens längd. Beloppet på den avgift som uppbärs för garantin är den på detta sätt avpassade försäkringspremien förhöjd med 50 %.

4 §
Samordning av grunderna för fastställandet av avgiften

Om flygbolaget under garantiperioden med samma materiel idkar de båda former av affärsverksamhet som avses i 2 och 3 §, fastställs garantiavgiften enbart enligt den grund som föreskrivs för passagerartrafiken.

5 §
Lämnande av uppgifter som behövs för fastställandet av avgiften

Flygbolaget skall före utgången av den kalendermånad som följer efter garantiperioden tillställa finansministeriet de i 2―4 § avsedda uppgifter om verksamheten som behövs för fastställandet av garantiavgiften.

6 §
Betalning av garantiavgiften

Flygbolaget skall inom en månad efter fastställandet av avgiften betala den garantiavgift som finansministeriet fastställt för bolaget.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2001.

Helsingfors den 22 november 2001

Finansminister
Sauli Niinistö

Regeringsråd
Veikko Kantola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.