1020/2001

Given i Helsingfors den 16 november 2001

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om betalning av vissa skatter och återbäringar

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets beslut av den 4 maj 1999 om betalning av vissa skatter och återbäringar (582/1999) 1 § 1 och 2 mom., 4 § 1 mom., 5 § 1 och 4 mom. och 9 § som följer:

1 §
Kvarskatt enligt lagen om beskattnings- förfarande

Stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt den försäkrades sjukförsäkringspremie uppbärs i två rater. Är det belopp som skall betalas vid uppbörden mindre än 170 euro skall det betalas på en gång vid uppbörden av den första raten. Förfallodagarna bestäms varje år särskilt.

Om skatt har nedsatts genom beslut av skatteverket, skatterättelsenämnden eller besvärsinstansen, skall nedsättningen av det belopp som betalas vid uppbörden i första hand beaktas i den andra raten. Om beslutet om nedsättning av det belopp som enligt 1 mom. skall betalas i två rater har sänts till den skattskyldige senast två veckor före förfallodagen för den första raten, skall ett belopp som överstiger 85 euro likväl betalas i två lika stora rater.


4 §
Fastighetsskatt

Fastighetsskatten uppbärs i två rater. Är det belopp som skall betalas vid uppbörden mindre än 170 euro, skall det betalas på en gång vid uppbörden av den första raten. Förfallodagarna bestäms varje år särskilt.


5 §
Skatt på arv och gåva

Skatt på arv och gåva uppbärs i två rater. Den första raten skall betalas senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av tre månader från början av den månad som följer närmast på dagen för verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen, och den andra raten senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av fem månader från början av den månad som följer närmast på dagen för verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen. Är arvs- eller gåvoskattens belopp mindre än 500 euro, skall det betalas på en gång vid uppbörden av den första raten.


Om skatt som avses i 1 eller 3 mom. har nedsatts genom beslut av skatteverket, skatterättelsenämnden eller besvärsinstansen, skall nedsättningen av det belopp som betalas vid uppbörden i första hand beaktas i den andra raten. Om beslutet om nedsättning av ett belopp som skall betalas i två rater har sänts till den skattskyldige senast två veckor före förfallodagen för den första raten, skall ett belopp som överstiger 250 euro likväl betalas i två lika stora rater.


9 §
Fördelning av skatten på rater

Skatter som skall uppbäras i flera rater uppbärs i lika stora rater, om inte något annat följer av en nedsättning av skatten enligt detta beslut. Den rest som blivit över efter uppdelningen av skatten i rater införs i den första raten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Förordningen tillämpas på skatter och avgifter som debiteras den 1 januari 2002 och därefter.

Helsingfors den 16 november 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Matti Halén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.