999/2001

Given i Helsingfors den 15 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 13 januari 1994 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen (34/1994) 2 §,

sådan den lyder delvis ändrad i förordning 382/2000, 125/2001 och 489/2001, som följer:

2 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 75 procent av det belopp som överstiger den fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kronisk hypertoni 1) amilorid
2) amlodipin
3) acebutolol
4) atenolol
5) betaxolol
6) bisoprolol
7) bumetanid
8) dihydralazin
9) diltiazem
10) enalapril
11) eprosartan för behandling av svårbehandlad kronisk hypertoni
12) felodipin
13) furosemid
14) hydroklorotiazid
15) indapamid
16) isradipin
17) kalium
18) candesartan för behandling av svårbehandlad kronisk hypertoni
19) kanrenoat
20) kaptopril
21) karvedilol
22) kinapril
23) klonidin
24) labetalol
25) lerkanidipin
26) lisinopril
27) losartan för behandling av svårbehandlad kronisk hypertoni
28) metolazon
29) metoprolol
30) metyrapon
31) metyldopa
32) minoxidil
33) nifedipin
34) nilvadipin
35) nisoldipin
36) perindopril
37) pindolol
38) prazosin
39) propranolol
40) ramipril
41) reserpin
42) celiprolol
43) sotalol
44) spironolakton
45) timolol
46) trandolapril
47) triamteren
48) triklormetiazid
49) valsartan för behandling av svårbehandlad kronisk hypertoni
50) verapamil
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 november 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringsråd
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.