986/2001

Given i Helsingfors den 16 november 2001

Lag om ändring av lagen om statens långivning och statsborgen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1988 om statens långivning och statsborgen (449/1988) lagens rubrik samt 1 §, rubriken för 2 §, 12 § och 15 § 1 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom., till lagen en ny 4 a §, till 15 § ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 15 a § som följer:

Lag

om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på statliga lån som beviljas av anslag som anvisats i statsbudgeten samt på statsborgen och statsgaranti som beviljas med riksdagens samtycke.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

På tillsynen över statliga lån, statsborgen och statsgaranti enligt denna lag samt på sökande av ändring i en myndighets beslut och verkställandet av det i ett ärende enligt denna lag tillämpas dessutom 14―18, 31―32 och 33―35 § statsunderstödslagen (688/2001).

4 a §
Kapitallån

Ett statligt lån kan beviljas som ett kapitallån enligt 5 kap. 1 § lagen om aktiebolag (734/1978) endast om detta särskilt tillåts i budgeten.

12 §
Betalningsbefrielse och ändring av lån till understöd

För efterskänkning av lån och ändring av lån till understöd skall riksdagens samtycke inhämtas, om inte riksdagen har samtyckt till att statsrådet eller den myndighet som beviljat lånet kan efterskänka det eller ändra det till understöd. På ändring av lån till understöd tillämpas i övrigt vad som bestäms i statsunderstödslagen.

3 kap.

Statsborgen

15 §
Borgensavgift

För statsborgen som beviljas med riksdagens samtycke tas en borgensavgift ut. Då borgensavgiften fastställs beaktas beloppet av den betalningsskyldighet som borgen eventuellt medför för staten, arten och omfattningen av den verksamhet och ekonomi som är föremål för risken, riskperiodens längd, kreditvärdigheten hos föremålet för risken, kreditvärdigheten hos landet där föremålet för risken finns och andra omständigheter som inverkar på den risk som skall täckas samt konkurrensfaktorerna. Närmare bestämmelser om fastställande av borgensavgiften kan utfärdas genom förordning av statsrådet.


Vad som ovan bestäms om avgift för statsborgen och om borgensavgift tillämpas också på statsgaranti och garantiavgift för den.

15 a §
Tillsyn över borgen och garanti

Den myndighet som beviljat statsborgen eller statsgaranti har rätt att vid en tidpunkt som myndigheten bestämmer av den för vars ekonomi och verksamhet borgen eller garantin har beviljats få sådana uppgifter och utredningar som behövs vid tillsynen över att villkoren för borgen eller garantin iakttas, samt rätt att granska ekonomin och verksamheten hos denna. När det gäller statsborgen har myndigheten rätt att få ovan avsedda uppgifter och utredningar också av en borgenär, då borgen har beviljats för tryggande av dennes fordringar.


Denna lag träder i kraft den 19 november 2001. Bestämmelserna om kapitallån i 4 a § tillämpas dock först från den 1 januari 2002. Denna lag tillämpas inte på statsborgen och statsgaranti som har beviljats före lagens ikraftträdande.

RP 196/2001
FiUB 21/2001
RSv 141/2001

Helsingfors den 16 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.