971/2001

Given i Helsingfors den 9 november 2001

Lag om ändring av 2 a och 9 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 2 a kap. 5 § 2 mom., den finska språkdräkten i 8 § 1 mom. samt 8 § 2 mom. och 9 kap. 5 §, sådana de lyder, 2 a kap. 5 § 2 mom. och 8 § 1 och 2 mom. i lag 550/1999 samt 9 kap. 5 § i lag 743/1995, som följer:

2 a kap.

Om böter, förvandlingsstraff och ordningsbot

5 §
Förvandlingsstraffets längd

Då förvandlingsstraff bestäms för ett i visst belopp utdömt vite, motsvarar varje fullt belopp av 20 euro en dags fängelse.


8 §
Ordningsbot

Ordningsboten får vara högst 200 euro. Om beloppet av ordningsboten för olika förseelser bestäms genom förordning av statsrådet.


9 kap.

Om straffansvar för juridiska personer

5 §
Samfundsbot

Samfundsbot döms ut till ett visst belopp. Dess lägsta belopp är 850 euro och dess högsta belopp 850 000 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 103/2001
LaUB 19/2001
RSv 119/2001

Helsingfors den 9 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.