935/2001

Given i Helsingfors den 2 november 2001

Lag om ändring av 12 § lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/1979) 12 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1288/1989, som följer:

12 §

Kommunen har rätt att enligt lagen om oljeskyddsfonden (379/1974) ur oljeskyddsfonden få ersättning för kostnaderna för anskaffning av materiel som överensstämmer med den fastställda planen för bekämpning av fartygsoljeskador och för upprätthållande av bekämpningsberedskapen i enlighet med planen samt för utbildning av bekämpningspersonal. För att kommunen skall få ersättning till fullt belopp för anskaffning av sådan oljeskyddsmateriel för vilken kostnaderna överstiger 85 000 euro krävs att fondens direktion på förhand har godkänt anskaffningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 102/2001
MiUB 7/2001
RSv 102/2001

Helsingfors den 2 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.