925/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 64 §, och

ändras 6 § 1 mom., 11 § 5 mom., 16 och 20 §, det inledande stycket i 25 § 1 mom., 28 § 1 mom. och 51 § 1 och 2 mom., av dessa lagrum 16 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1160/1998 och det inledande stycket i 25 § 1 mom. sådant det lyder i lag 421/2001, som följer:

6 §

I bilskatt betalas beloppet av bilens beskattningsvärde, minskat med 770 euro. Skatten skall likväl alltid vara minst 50 procent av bilens beskattningsvärde.


11 §

I beskattningsvärdet inräknas dock inte värdet av sedvanlig iståndsättning av fordonet i försäljningssyfte eller värdet av sådan utrustning för högst 80 euro som fordonet i samband därmed försetts med. Registreringsavgift för fordonet och avgift för registreringsskyltar räknas inte in i beskattningsvärdet.

16 §

Beskattningsvärdet för en bil minskas med 70 euro, om bilen är utrustad med avfrostningsanordning för bakrutan och strålkastarrengörare.

För en personbil som är försedd med ottomotor med låga halter av utsläpp avdras 760 euro från beskattningsvärdet. Avdraget beviljas också för en personbil som är försedd med ottomotor och som första gången har registrerats utomlands, om den uppfyller kraven i fråga om låga halter av utsläpp och om en utredning över funktionsdugligheten hos dess utrustning läggs fram. Avdrag beviljas inte för ett fordon vars beskattningsvärde har fastställts i de fall som avses i 25 a § eller annars så att avdraget redan har beaktats. Genom förordning av statsrådet bestäms när ett fordon bör anses ha låga halter av utsläpp.

20 §

Belopp i utländsk valuta omräknas i euro enligt säljkursen för den nästsista onsdagen i den kalendermånad som omedelbart föregick den månad under vilken bilskattedeklarationen avges eller en sådan annan av tullstyrelsen fastställd omräkningskurs som den dag bilskattedeklarationen avges tillämpas när tullvärdet av importerade varor bestäms. Om bilskattedeklaration inte har avgetts, används den kurs som skulle ha tillämpats vid den tidpunkt då deklarationen senast borde ha avgetts.

25 §

Om en person som flyttar till Finland för med sig ett till det personliga hushållet hörande skattepliktigt fordon, nedsätts skatten för detta fordon med högst 13 450 euro, om


28 §

För en bil som vid första registreringen registreras för beställningstrafik enligt 2 § 5 punkten lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) och som ägaren i huvudsak använder i sådan trafik nedsätts bilskatten med högst 9 600 euro.


51 §

Har vid första registreringen av en bil som ägare eller innehavare registrerats en invalid, vars av rörelse- eller synskada orsakade varaktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent och i vars personliga bruk bilen kommer, eller en invalid, vars varaktiga invaliditetsgrad utgör minst 60 procent och för vilken anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att han skall kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, skall Helsingfors distriktstullkammare på ansökan på de villkor som den ställer bestämma att skatten skall återbetalas av statens medel, dock högst 3 770 euro. Om sökanden genom anteckning i körkortet eller på något annat sätt tillförlitligt styrker att han bör använda bil med automatväxel, återbetalas i skatt, under ovan nämnda förutsättningar, högst 4 980 euro. Har bilen varit i innehavarens bruk, återbetalas skatten först sedan denne har blivit registrerad som bilens ägare. Ansökan kan göras innan sökanden blivit registrerad som bilens ägare, men den skall göras inom 6 månader från det sökanden antecknades i registret som bilens ägare. I annat fall har rätten till återbäring förverkats.

När vid första registreringen av en bil som ägare eller innehavare har registrerats en invalid, vars rörelseförmåga på grund av att han saknar det ena eller båda benen eller på grund av deras bristande funktion är så nedsatt att hans varaktiga invaliditetsgrad är minst 40 procent, skall Helsingfors distriktstullkammare på ansökan och på de i 1 mom. föreskrivna villkoren bestämma att av statens medel skall återbetalas 60 procent av skatten, dock högst 2 460 euro. Återbäring beviljas endast för en bil vars anskaffning fyller ett väsentligt behov för invaliden för att han skall kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier. Ansökan kan göras innan sökanden har blivit registrerad som bilens ägare, men den skall göras senast inom den tid som nämns i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.