894/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juli 1997 om rättegång i brottmål (689/1997) 5 kap. 3 § 1 mom. 5 punkten, 7 kap. 2 § 1 mom. 4 punkten och 8 kap. 11 §, samt

fogas till 1 kap., sådant det lyder jämte ändringar, nya 8 a och 11 a § som följer:

1 kap.

Om åtalsrätt

8 a §

Om inte ett allmänt intresse kräver något annat, får åklagaren avstå från att yrka på förverkande, om

1) vinningens belopp eller föremålets eller egendomens värde är obetydligt,

2) en utredning av grunderna för yrkandet eller behandlingen av det vid domstol skulle medföra kostnader som är uppenbart oskäliga med hänsyn till sakens natur, eller

3) det beslutas om åtalseftergift för brottet med stöd av 7 eller 8 § eller något annat motsvarande lagrum.

11 a §

Beslutet om att förverkande inte yrkas skall så som bestäms i 9 § 1 mom. delges den som saken gäller. Dessutom skall vad som bestäms i 10 och 11 § iakttas i tillämpliga delar.

5 kap.

Om väckande av åtal

3 §

I stämningsansökan skall uppges


5) yrkandet på straff och förverkande samt övriga yrkanden och de lagrum som ligger till grund för dessa,


7 kap.

Om behandlingen av brottmål där målsäganden ensam för talan

2 §

I stämningsansökan skall uppges


4) yrkandet på straff och förverkande samt de lagrum som ligger till grund för dessa,


8 kap.

Om parterna

11 §

Målet kan prövas och avgöras trots svarandens utevaro, om hans närvaro inte är nödvändig för utredningen av målet och han har kallats till domstolen vid äventyr av sådan påföljd. Svaranden kan i så fall dömas till böter eller fängelse i högst tre månader och till en förverkandepåföljd på högst 50 000 mark.

Om svaranden har dömts till straff eller förverkandepåföljd med stöd av 1 mom., men haft laga förfall och inte kunnat anmäla detta i tid, har han rätt att få målet behandlat på nytt genom en anmälan till domstolen inom 30 dagar från att han bevisligen fick del av det straff eller den förverkandepåföljd som dömts ut. Styrker svaranden inte sitt laga förfall, skall målet inte prövas.

Ett åtal eller något annat yrkande kan förkastas trots svarandens utevaro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000
LaUB 14/2001
RSv 94/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.