888/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av 21 § gödselmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gödselmedelslagen av den 26 februari 1993 (232/1993) 21 § 1 mom. som följer:

21 §
Straffstadgande

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) importerar, marknadsför eller tillverkar för marknadsföring gödselfabrikat i strid med 4 §,

2) importerar, marknadsför, tillverkar för marknadsföring eller överlåter gödselfabrikat som inte uppfyller kraven i 5―8 och 10 § samt i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem,

3) försummar att i enlighet med 9 § sända uppgift om ett gödselfabrikats typbenämning och handelsnamn för fastställelse av dem så som bestäms i 9 §,

4) försummar den anmälningsplikt som bestäms i 14 § eller

5) försummar att föra register enligt 15 §,

skall för förseelse mot gödselmedelslagen dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000
LaUB 14/2001
RSv 94/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.