872/2001

Given i Helsingfors den 25 oktober 2001

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras 1 § förordningen den 31 juli 1995 om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna (994/1995) sådan den lyder i förordning 777/1998, som följer:

1 §

Följande beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde är sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka uppbärs en fast avgift enligt självkostnadsvärde:

1) beslut som gäller tillstånd enligt lagen om yrkeshögskolestudier (255/1995) och ändringar av sådana tillstånd,

2) beslut som gäller tillstånd att ordna utbildning enligt 7 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998), samt

3) beslut som gäller dispens från behörighetsvillkoren för sådana tjänster vid undervisningsministeriet och vid ett ämbetsverk som hör till dess förvaltningsområde till vilka republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde utnämner.

Avgiften för ett beslut som gäller tillstånd för en yrkeshögskola är 1682 euro, en ändring av ett sådant tillstånd 1009 euro, ett tillstånd att ordna utbildning 841 euro och en anhållan om dispens 168 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

När en sådan prestation som avses i 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten och för vilken gäller att ärendet har anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft, skall vara avgiftsbelagd samt storleken på avgiften bestäms enligt de bestämmelser som gäller före ikraftträdandet.

Helsingfors den 25 oktober 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Regeringsråd
Heikki Rosti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.