864/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av lagen om kollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 7 juni 1946 om kollektivavtal (436/1946) 7 § 1 mom., 9 § 1 mom. och 13 a §, dessa lagrum sådana de lyder, 7 § 1 mom. i lag 424/1986 samt 9 § 1 mom. och 13 a § i lag 660/1984, som följer:

7 §

Arbetsgivare och arbetstagare, som är bundna av kollektivavtal och som medvetet bryter eller som på goda grunder hade bort inse att de bryter mot bestämmelser i avtalet, kan dömas att betala plikt, arbetsgivaren högst 23 500 euro och arbetstagaren högst 230 euro.


9 §

En förening och en arbetsgivare som är part i eller eljest bunden av ett kollektivavtal, men som inte uppfyller av avtalet härflytande och i 8 § nämnda förpliktelser skall i stället för skadestånd betala plikt, om inte annorlunda bestämts i avtalet. Denna plikt får inte överstiga 23 500 euro.


13 a §

De i 7 och 9 § nämnda beloppen skall genom förordning av statsrådet justeras treårsvis i motsvarighet till förändringen i penningvärdet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

I beslut om pliktbelopp som avses i denna lag kan beloppet anges i euro redan innan lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 108/2001
ApUB 6/2001
RSv 115/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.