854/2001

Given i Helsingfors den 12 oktober 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för taxan enligt 7 § sjukförsäkringslagen gällande ersättande av läkararvoden

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 13 § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1992 (1653/92), bestämt grunderna för taxan enligt 7 § sjukförsäkringslagen gällande ersättande av läkararvoden som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Folkpensionsanstalten skall då den fastställer den läkararvodestaxa som avses i 7 § sjukförsäkringslagen iaktta i 4 § sjukförsäkringsförordningen och i denna förordning nämnda grunder.

Folkpensionsanstalten fastställer en förteckning över undersöknings- och vårdåtgärder samt taxorna för dessa.

2 §

Enligt läkararvodestaxa betalas ersättning för de arvoden som har uppburits för läkarundersökning och läkarvård.

Enligt denna förordning betalas dock inte ersättning för arvoden som uppburits för laboratorie- och röntgenundersökningar.

Läkararvodestaxan är uppdelad i läkares mottagningsarvodestaxa, läkares åtgärdstaxa och läkares sjukhusarvodestaxa.

3 §

Läkares mottagningsarvodestaxa tillämpas då det är fråga om ersättning för något annat läkararvode än ett sådant som ersätts enligt 2 och 3 mom.

Läkares åtgärdstaxa tillämpas då det är fråga om arvode för krävande undersöknings- eller vårdåtgärder som vidtagits av läkare.

Läkares sjukhusarvodestaxa tillämpas då det är fråga om sådant arvode för vårddag som uppburits för patient som vårdats på sjukvårdsinrättning.

4 §

Om undersökning eller vård som skall ersättas har utförts eller givits av en läkare med specialisträttigheter och undersökningen eller vården har hört till hans specialområde, höjs de taxeenliga beloppen med 50 procent.

5 §

De belopp som avses i denna förordning kan höjas med högst 100 procent på det sätt som folkpensionsanstalten bestämmer, då besöket eller åtgärden har ägt rum på någon annan mottagningstid än vad som anses normal.

2 kap.

Läkararvodestaxa

Läkares mottagningsarvodestaxa
6 §

Taxorna för besöksavgifter får inte fastställas till ett högre belopp än 35,32 euro.

7 §

Om läkares besök hos en patient varar i över en timme, används som ersättningsgrund för varje begynnande kvartstimme ett belopp av högst 8,75 euro.

Taxa för krävande undersöknings- och vårdåtgärder som vidtagits av läkare
8 §

För ersättande av arvoden som uppburits för krävande undersöknings- och vårdåtgärder som vidtagits av läkare fastställer folkpensionsanstalten en förteckning över åtgärderna och taxorna för dessa. Taxan för dessa åtgärder får inte fastställas till ett högre belopp än 280,03 euro.

Om en åtgärd i enlighet med den högsta taxan på grund av dess art eller svårighetsgrad kräver betydligt mera tid än normalt, höjs taxan till denna del med 50 procent.

Läkares sjukhusarvodestaxa
9 §

Enligt läkares sjukhusarvodestaxa betalas ersättning för vårddagsarvode, vars taxa inte får fastställas till ett högre belopp än 12,11 euro per vårddag. I arvodena för krävande undersöknings- och vårdåtgärder som vidtagits av läkare ingår också vårddagsarvode.

3 kap.

Ikraftträdande

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 14 september 1994 om grunderna för taxan enligt 7 § sjukförsäkringslagen för ersättande av läkararvoden (826/1994).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 oktober 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Lauri Pelkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.