791/2001

Given i Helsingfors den 12 september 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2001

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på lagringsstöd för trädgårdsprodukter som avses i 10 § statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland som betalas 2001 (1254/2000), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland, och i 15 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2001 (1255/2000), nedan förordningen om nordligt stöd.

2 §
Lagerutrymme

Lagerutrymmena skall vara sådana att produkterna håller sig handelsdugliga på ett sådant sätt som normal lagring förutsätter.

Med maskinellt kylda lager i 10 § förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 15 § förordningen om nordligt stöd avses lager med en fast kylanordning som är dimensionerad efter lagrets storlek och den produktmängd som förvaras där.

Med övriga lager i 10 § förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 15 § förordningen om nordligt stöd avses lagerbyggnader med ventilationsanläggning som är isolerade i tillräcklig grad så att inget behov till uppvärmning finns förutom i undantagsfall.

3 §
Anmälning av lagervolymer

Odlaren ska med en kubikmeters noggrannhet anmäla kvantiteten trädgårdsprodukter i sina lager den 15 oktober 2001, den 15 november 2001 och den 14 december 2001 till den myndighet som behandlar stödansökning.

I lagervolymen räknas in bara produkter som är handelsdugliga då de läggs på lager. Produkter som befinns ha blivit förskämda under lagringen skall minskas från produktmängden i följande anmälan om lagervolymerna. När det är fråga om lösa produkter beaktas den naturliga minskningen av produkternas volym under lagringstiden. Då lagervolymen beräknas lämnas lådornas andel och mellanrummen för ventilation obeaktade.

Lagervolymerna skall anmälas enligt lager. På anmälningsblanketten skall anges om lagren är sådana maskinellt kylda lager som avses i 2 § 2 mom. eller övriga lager som avses i 2 § 3 mom. Om produkter flyttas från en lagertyp till en annan mittunder lagringstiden, skall detta anmälas separat om flyttningen inte framgår av anmälan om lagervolymer.

4 §
Lagerbokföring

Ändringarna produktvis i produktmängderna under lagringstiden skall framgå av lagerbokföringen.

5 §
Anmälning om utestående gröda

Om lagringsstöd söks för produkter som skördas efter den första anmälningsdag som nämns i 3 § 1 mom. skall odlingsarealen för den obärgade skörden anmälas i stödansökan med ett ars noggrannhet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 september 2001.

Helsingfors den 12 september 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Lea Anttalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.