790/2001

Given i Helsingfors den 11 september 2001

Inrikesministeriets förordning om handbrandsläckare

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 3 § lagen den 30 april 1999 om de tekniska kraven på anordningar inom räddningsväsendet och brandsäkerheten för produkter (562/1999):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller bruks- och släckningsegenskaperna hos handbrandsläckare som väger högst 20 kilogram samt de märkningar som görs på handbrandsläckare utgående från dessa egenskaper.

2 §
Handbrandsläckarens egenskaper

Bruks- och släckningsegenskaperna hos handbrandsläckare samt de märkningar som görs på släckare utgående från dessa egenskaper skall stämma överens med de gällande Europastandarderna EN 3―1, EN 3―2, EN 3―4 och EN 3―5 eller en annan standard med motsvarande kravnivå eller med en teknisk specifikation.

Handbrandsläckare som är avsedda att användas utomhus eller i kalla utrymmen skall i en temperatur på minst -30° C godkännas i arbetstemperaturtestet enligt Europastandard EN 3―5.

3 §
Påvisande av överensstämmelse med kraven

En tillverkare eller importör av handbrandsläckare skall kunna uppvisa en av tillverkaren uppgjord försäkran om överensstämmelse med de egenskaper som anges i 2 mom. Försäkran kan grunda sig på den första testningen av en produkt som bedömningsorganet utfört eller på tillverkarens interna kvaltitetskontroll.

Överensstämmelsen med kraven i fråga om handbrandsläckare som tryckbärande anordning påvisas på det sätt som bestäms i handels- och industriministeriets beslut som tryckbärande anordningar (938/1999).

4 §
Märkningar

På handbrandsläckaren skall fästas märkningar i enlighet med Europastandard EN 3 på finska och svenska. Som förvaringstemperatur för en handbrandsläckare som uppfyller kraven i arbetstemperaturtestet enligt 2 § 2 mom. och som är avsedd att användas utomhus eller i kalla utrymmen skall dock anges minst –30° C ― +60° C.

Om märkningarna för en handbrandsläckare som tryckbärande anordning bestäms i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar. På anordningar som släpps ut på marknaden senast den 29 maj 2002 kan även användas märkningar som stämmer överens med lagen om tryckkärl (98/1973), som har upphävts i 27 § lagen om tryckbärande anordningar (869/1999).

5 §
Tillsyn

Säkerhetsteknikcentralen övervakar i enlighet med 9 § lagen om de tekniska kraven på anordningar inom räddningsväsendet och brandsäkerheten för produkter (562/1999) att handbrandsläckarna stämmer överens med kraven.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 september 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Har meddelats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 11 september 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Överingenjör
Jyrki Karvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.