785/2001

Given i Helsingfors den 5 september 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2001/2002

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994):

1 §
Beloppet av stöd

Beloppet av det stöd per djur till renägare som avses i 1 § 1 mom. statsrådets förordning (505/2001) om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2001/2002 är 120 mark per livren.

2 §
Stödvillkor

För konstaterande av antalet stödberättigade livrenar skall renbeteslagen tillställa landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen ren-längerna och slaktplanerna för renskötselåret 2000/2001 samt en förteckning över antalet slaktade renar.

3 §
Ansökan om stöd

Stödet söks hushållsvis genom en skriftlig ansökan (Blnr 227). Ansökan skall lämnas in till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen eller till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars verksamhetsområde den sökandes renbeteslag har sin hemort.

Den myndighet som beviljar stödet kan bevilja och betala stödet till sökanden på basis av en försenad ansökan, om förseningen är ringa och om godtagbart skäl till den finns.

4 §
Utbetalning av stöd

Landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen betalar sökanden stöd enligt denna förordning via den bankförbindelse som uppges i ansökan.

5 §
Årsinkomster

Med årsinkomster avses sådana kapital- och förvärvsinkomster utanför ren- eller naturnäringarna eller jord- och skogsbruket som är beskattningsbara vid statsbeskattningen.

6 §
Övervakning av stöd

I frågor som gäller förvaltningen av stöd enligt denna förordning kan landsbygdsavdelningen som hjälp anlita Renbeteslagsföreningen, renbeteslagen och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

Sökandena skall på begäran lämna myndigheterna de uppgifter som behövs vid övervakningen av sådana omständigheter som utgör förutsättningar för erhållande och utbetalning av stödet.

Beträffande rättelse, övervakning och tystnadsplikt som gäller stödbeslutet tillämpas vad som bestäms i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992). Dessutom skall i tillämpliga delar iakttas också de anvisningar och föreskrifter som jord- och skogsbruksministeriet har meddelat beträffande beviljandet och övervakningen av nationella stöd.

7 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut om stöd som avses i denna förordning får sökas i den ordning lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar anger.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 september 2001.

Helsingfors den 5 september 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Outi Kostama

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.