764/2001

Given i Helsingfors den 31 augusti 2001

Lag om ändring av 15 kap. 2 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättegångsbalken 15 kap. 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 30/1993, som följer:

15 kap.

Om rättegångsombud

2 §

Vad som i denna eller någon annan lag bestäms om en advokats rätt att vara rättegångsombud eller rättegångsbiträde tillämpas även på den som har rätt att bedriva advokatverksamhet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i någon annan stat med vilken Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet för advokater.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 40/2001
UtUB 5/2001
RSv 71/2001

Helsingfors den 31 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.