752/2001

Given i Helsingfors den 30 augusti 2001

Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 9 § 4 och 5 mom. samt 10 § 4 mom. 5 och 10 punkten, sådana de lyder, 9 § 4 och 5 mom. och 10 § 4 mom. 10 punkten i förordning 497/1996 samt 10 § 4 mom. 5 punkten i förordning 311/1997, och

fogas till 10 § 4 mom. en ny 10 a-, 10 b- och 10 c-punkt, som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning fattas utan hinder av 3 mom. av

1) länsstyrelsen i fråga om de underställda registerbyråerna och den underställda lokala polisen samt polisinrättningen i Helsingfors i fråga om ärenden som gäller den, såvida inte ärendet med stöd av 3 mom. 3 punkten skall avgöras av ministeriet,

2) forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i fråga om statens skolhem och statens sinnessjukhus samt

3) brottspåföljdsverket för dess egen del samt i fråga om kriminalvårdsväsendet och fångvårdsväsendet.

Beslut om de till ett tjänsteförhållande i enlighet med 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/1994) utnämnda tjänstemännens avlöning fattas av

1) den utnämnande myndigheten i fråga om cheferna för ämbetsverken eller inrättning-arna samt i fråga om den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen samt

2) justitieministeriet i fråga om detta ministeriums förvaltningsområde förutom brottspåföljdsverket, kriminalvårdsväsendet och fångvårdsväsendet i fråga om vilka beslutet fattas av brottspåföljdsverket.

10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:


5) justitieministeriet: regeringsråd vid justitieförvaltningsavdelningens domstolsbyrå och regeringsråd vid justitieförvaltningsavdelningens utsökningsbyrå, regeringsråd vid kriminalpolitiska avdelningen som ansvarar för allmän förvaltning och personaladministration samt regeringssekreterare som arbetar i dessa uppgifter,


10) fångvårdsväsendet: direktör och överläkare vid sinnessjukhus för fångar,

10 a) brottspåföljdsverket: kriminalvårdsväsendets överdirektör, förvaltningsdirektör, direktör för juridiska enheten och fångvårdsdirektör,

10 b) kriminalvårdsväsendet: direktör,

10 c) fångvårdens utbildningscentral: direktör för utbildningscentralen,Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001

Helsingfors den 30 augusti 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Tuija Wilska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.