750/2001

Given i Helsingfors den 22 augusti 2001

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 17 december 1992 om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992) 3, 4, 6, 8, 16, 16 a, 27, 29 och 31 §,

av dessa lagrum 3, 4, 8, 16, 16 a, 27, 29 och 31 § sådana de lyder i beslut 958/1998, som följer:

3 §
Odelat föremål

1. Med odelat föremål avses i detta beslut utöver vad som bestäms om odelbar last i 2 § 4 mom. förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992)

a) en last som transporteras som specialtransport och som på grund av sin konstruktion måste transporteras som en enhet bestående av flera delar,

b) en helhet bestående av en apparat eller maskin som är packad på ett särskilt transportunderrede för kombinerad transport, eller

c) en för sjötransporter avsedd container som transporteras till eller från utlandet, tom eller lastad på avgångsorten, och som är över 2,8 m hög eller över 12,30 m lång.

2. Om transporten av en hög container som avses i 1 mom. c-punkten kräver en höjd som överskrider 4,3 m eller om på motsvarande sätt transporten av en lång container i en påhängsvagnskombination kräver att en längd på 17,0 m eller en massa på 48 ton överskrids, anses en container som avses i 1 mom. c-punkten vara ett odelat föremål bara om den används för transport av ett odelat föremål eller om den transporteras tom.

4 §
Specialtransportfordon och -kombination

1. Ett specialtransportfordon är

a) ett fordon i kategori N3, som är försett med ett särskilt transportgaller eller motsvarande konstruktion och som byggts för transport av vissa arbetsmaskiner som anses vara odelade föremål,

b) ett fordon som byggts för något särskilt ändamål och som överskrider de mått och massor som allmänt tillåts på väg, eller något annat motsvarande fordon som inte är avsett för transport av varor eller personer på allmän väg,

c) en släpvagn som kopplas till ett fordon i kategori N2 eller N3 och är byggd och utrustad för transport av odelade föremål,

d) en släpvagn som huvudsakligen kopplas till ett fordon i kategori M1 eller N1 och är byggd och utrustad för transport av ett segelflygplan eller en båt,

e) en traktorsläpvagn som kopplas till en traktor och är avsedd för transport av en båt,

f) en traktorsläpvagn som kopplas till en traktor och som byggts eller utrustats för transport av vissa arbetsmaskiner som anses vara odelade föremål, och

g) en maskin som används till torvproduktion eller en motsvarande släpanordning som kopplats till en traktor, eller en släpvagn utan last som används vid torvproduktion.

2. En specialtransportkombination är en kombination bestående av en i 1 mom. nämnd bil eller traktor och släpvagn eller en kombination av ett fordon i kategori N3 eller N2 och en släpanordning som kan anses utgöra en specialtransport.

3. Som specialtransportfordon eller specialtransportkombination anses också ett motordrivet fordon eller ett släpfordon med en fastmonterad eller pålastad utställnings-, forsknings-, tivoli- eller cirkusanordning eller någon annan serviceutrustning och till vilket Vägförvaltningen har beviljat transporttillstånd i enlighet med 31 §.

6 §
Varningslykta på dragbil och traktor som används vid specialtransport

En dragbil för en överlång eller överbred specialtransport och en traktor som drar motsvarande transport samt ett överlångt eller överbrett annat motordrivet fordon skall ha minst en varningslykta av en typ som avses i 83 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning och som avger blinkande brungult ljus, om inte något annat föreskrivs nedan om transporter som fordrar varningsbil.

8 §
Massor och mått vid specialtransport

1. Fordonsförvaltningscentralen kan på ansökan för anteckning i registret godkänna större massor och mått än vad som allmänt tillåts på väg som följer:

a) för en dragbil till en specialtransportsläpvagn eller motsvarande släpanordning och för fordon som avses i 4 § 1 mom. a- och b-punkten, inom de gränsvärden som fordonens tillverkare tillåter, förhöjda massor på axel och boggi samt totalmassor vid en hastighet av 80 km/h samt dessutom vid behov, inom de gränser som tillverkaren fastställt, förhöjda massor på axel och boggi samt totalmassor som motsvarar de sänkta körhastigheterna,

b) för en separat axel eller boggiaxel på en specialtransportsläpvagn, inom de gränser som tillverkaren av släpvagnen och dess axlar tillåter, för en hastighet av 80 km/h, en massa på 13 ton förutsatt att axeln har parhjul och 20 ton förutsatt att axeln har åtta parallella däck,

c) som totalmassa för en specialtransportsläpvagn den konstruktiva totalmassa som släpvagnens tillverkare har meddelat för en hastighet av högst 80 km/h, och

d) för en specialtransportsläpvagn, inom de gränser som tillverkarna av släpvagnen och dess axlar tillåter, massor på axel och boggi samt totalmassor som är högre än de i b- och c-punkten avsedda massorna och som motsvarar de sänkta körhastigheterna, och

e) för fordon som avses i 4 § 1 mom. b- och c-punkten de mått som konstruktionen till följd av användningsändamålet förutsätter.

2. Besiktningsstället kan för anteckning i registret godkänna större bredd för fordon som avses i 4 § 1 mom. a-punkten än vad som allmänt tillåts på väg. Då fordonet är utan last kan som dess största bredd godkännas en bredd på högst 2,80 m. För lasten kan fordonet dock vidgas till en bredd av högst 3,20 m.

3. Den största bredden på en traktorsläpvagn som avses i 4 § 1 mom. f-punkten får vara högst 2,80 m utan last. För lasten kan traktorsläpvagnen dock vidgas till en bredd av högst 3,20 m.

16 §
Användning i vägtrafik av fordon eller fordonskombination som godkänts för specialtransport

1. Ett specialtransportfordon eller en specialtransportkombination får inte godkännas för annan transport än transport av odelade föremål, om fordonet eller fordonskombinationen inte uppfyller bestämmelserna i förordningen om fordons konstruktion och utrustning och i förordningen om användning av fordon på väg.

2. Kopplingen av en för specialtransport godkänd släpvagn till dragbil skall var godkänd i en kopplingsbesiktning. Detta krav gäller även för en motsvarande utomlands registrerad kombination som används för specialtransport i Finland, med den begränsning som avses i 28 a §.

3. Innan ett fordon som antecknats i registret med stöd av 8 §, och som överskrider de mått och massor som allmänt tillåts på väg, används i vägtrafik, skall det för användningen ha ett sådant transporttillstånd som avses i 31 §, om inte något annat följer av 29 §.

16 a §
Allmän lastningsprincip vid specialtransport

1. Det föremål som transporteras skall i första hand lastas i ett sådant fordon eller en sådan fordonskombination som innebär att de mått och massor som allmänt tillåts på väg inte överskrids i onödan.

2. Om ett odelat föremål kan lastas på olika sätt som vart och ett medför att olika gränsvärden överskrids, skall man i första hand försöka undvika att den tillåtna bredden och i andra hand höjden överskrids.

3. Långa föremål som inte kan transporteras inom de gränsvärden som allmänt tillåts på väg skall i första hand transporteras i påhängsvagn, höga föremål i fordon av låg konstruktion eller i jumbotrailer och breda föremål vid behov lastade ovanpå snedstöd för att en överbred last skall kunna undvikas.

4. I en släpvagn som till följd av sin konstruktion är godkänd endast för specialtransport, får tur- eller returtransporteras en varningsbil för en specialtransport som utförs eller har utförts, eller andra motsvarande anordningar eller utrustning avsedda för utförandet av transporten som annars kunde transporteras inom de mått- och massavärden som allmänt tillåts på väg.

27 §
Grupp av specialtransporter i rad

1. Specialtransporter får transporteras i en grupp bestående av högst sex fordon i rad. Varje fordon skall markeras med lyktor och reflektorer på samma sätt som en enskild specialtransport.

2. Vid transport i rad skall användas minst en varningsbil framför raden och en bakom. Minimiantalet varningsbilar framför raden bestäms av bredden eller längden på gruppens största transportenhet. Vid endast överhöga transporter räcker ändå en varningsbil framför tre transportenheter utan en varningsbil bakom.

3. I gruppen skall framför och bakom varje enskild transport som är bredare än 6,00 m köra en separat varningsbil. Om gruppen av transporter i rad består av fyra eller fler transportenheter, skall det åtminstone framför raden och dessutom alltid bakom två på varandra följande transportenheter samt sist i raden finnas en varningsbil.

4. För varje varningsbil skall finnas minst en trafikdirigerare.

5. Utförandet av transporten i grupp får inte oskäligt störa den övriga trafiken.

29 §
Tillåtna mått vid specialtransport

1. Höjden på en specialtransport, mätt från marken, vid andra än containertransporter som avses i 3 § och vid transport med annat än person- eller paketbil eller en släpvagn till dessa får vara maximalt 4,40 m.

2. Vid specialtransport får lastens bredd vid transport på annat sätt än med person- eller paketbil eller en släpvagn till dessa vara högst 4,00 m vid andra än containertransporter. Avvikande från detta får lasten vid transport av en i 4 § 1 mom. a- och f-punkten avsedd arbetsmaskin vara högst 3,50 m bred och bredden på en båt eller ett segelflygplan som avses i d-punkten i samma moment och som transporteras med släpvagn högst 2,60 m. Vid transport av endast en båt, en till lantbruk eller väghållning använd maskin eller anordning med en traktorsläpvagn eller vid sådan i 4 § 1 mom. g-punkten avsedd transport som hänför sig till torvproduktion får bredden vara högst 4,00 m, vid transport av stolpar dock högst 2,60 m.

3. I fråga om specialtransporter är maximilängden

a) vid transport av en arbetsmaskin som avses i 4 § 1 mom. a-punkten högst 16,00 m,

b) vid transport av ett fordon som avses i 4 § 1 mom. b-punkten, av ett segelflygplan eller en båt med mast med släpvagn till person- eller paketbil, eller av en arbetsmaskin som avses i 4 § 1 mom. f-punkten, stolpar, en båt eller en till lantbruk eller väghållning använd maskin eller anordning med traktorsläpvagn högst 20,00 m, vid sådan i 4 § 1 mom. g-punkten avsedd transport som hänför sig till torvproduktion dock högst 27,00 m,

c) på en kombination som består av en lastbil och en egentlig släpvagn som är godkänd för specialtransport högst 27,00 m, då släpvagnens bredd överstiger 2,60 m eller längden överstiger det värde som tillåts i 24 § 2 mom. a-punkten förordningen om användning av fordon på väg eller då släpvagnens axelavstånd överstiger det värde som tillåts i förordningens 26 § 3 mom. och om dragbilen vid transport av last är lastad på det sätt som föreskrivs i 18 § 3 eller 4 mom. i detta beslut,

d) på en kombination som består av lastbil och påhängsvagn eller en motsvarande släpanordning högst 30,00 m vid andra än containertransporter.

4. Vid specialtransporter får lasten, oberoende av vad som bestäms i 45 § 2 mom. förordningen om användning av fordon på väg, överskrida fordonets gränslinjer som följer:

a) framtill högst 2,00 m,

b) baktill högst 3,00 m, och

c) på en fordonskombination som avses i 3 mom. b-punkten och vid transporter som avses i 3 mom. c-punkten baktill på släpvagnen högst 4,00 m, dock på kombinationer som avses i 3 mom. d-punkten högst 6,00 m.

31 §
Undantag från mått- och massa- begränsningar

1. Vägförvaltningen kan bevilja specialtransporttillstånd för fordon eller fordonskombination eller transport av last på allmän väg, när fordonets massor på axel eller boggi eller dess total- eller kombinationsmassor överskrider de värden som allmänt tillåts på väg, dock inte i fråga om transporter som utförs med traktor eller släpvagn till den. Specialtransporttillstånd kan likväl beviljas endast inom gränserna för fordonets eller fordonskombinationens massor enligt anteckningen i registret eller, i fråga om oregistrerade fordon, inom gränserna för de massor som tillverkaren tillåter.

2. Vägförvaltningen kan bevilja specialtransporttillstånd för ett sådant fordon eller en sådan fordonskombination, eller för transport av en sådan last på allmän väg som avviker från de mått som nämns i 29 §. Tillstånd beviljas dock inte

a) för transporter som sker med person- eller paketbil eller med traktor, eller på en släpvagn till dessa, med undantag för tomkörning av en i 4 § 1 mom. g-punkten avsedd släpvagn som används vid torvproduktion,

b) för överskridning av bredden vid sådan transport av arbetsmaskin som avses i 4 § 1 mom. a- och f-punkten, eller

c) för överskridning av de gränsvärden som anges i 3 § 2 mom. vid andra transporter än transport av ett odelat föremål eller en tom container.

3. För ett sådant fordon eller en sådan fordonskombination som inte har registrerats eller anmälts för registrering får tillstånd som avses i denna paragraf beviljas enbart för tillfällig förflyttning utan last.

4. Vägförvaltningen kan med väghållarens samtycke bevilja ett i 1―3 mom. nämnt tillstånd också för andra transporter än sådana som sker på allmän väg.

5. De värden för massor på axel eller boggi eller kombinationens totalmassor som anges i Vägförvaltningens tillstånd, antecknats i registret eller, när det gäller ett oregistrerat fordon, tillåts av tillverkaren får inte överskridas när fordon förs på väg.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

Helsingfors den 22 augusti 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Överingenjör
Esko Kärki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.