748/2001

Given i Helsingfors den 23 augusti 2001

Statsrådets förordning om ändring av bokföringsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av handels- och industriministeriet

upphävs i bokföringsförordningen av den 30 december 1997 (1339/1997) 2 kap. 1 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 338/1998,

ändras 1 kap. 11 § 3 mom., 2 kap. 2 § 7 punkten, 4 § 6 mom., 5 § 5 mom., 8 § 2 mom. 2 punkten samt 11 §, 3 kap. 2 § 3 och 5 mom., 3 § 2 och 3 mom., 4 kap. 1 §, 3 § 1 mom. 7 punkten och 4 § 3 punkten, samt

fogas till 1 kap. 1 § ett nytt 4 mom., till 2 § ett nytt 4 mom., till 6 § ett nytt 6 mom. samt till 2 kap. 2 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 kap.

Resultaträknings- och balansräknings- scheman

1 §
Resultaträkning enligt kostnadsslag

Den bokföringsskyldige får ta upp punkterna 1―5 i 1 mom. som en sammanslagen post "BRUTTORESULTAT", om under både den räkenskapsperiod som har gått ut och den under omedelbart föregående räkenskapsperioden högst två av följande gränser har överskridits:

1) omsättningen eller motsvarande avkastning 3 400 000 euro,

2) balansomslutningen 1 700 000 euro,

3) anställda i genomsnitt 25 personer.

2 §
Resultaträkning enligt funktion

Den bokföringsskyldige får ta upp punkterna 1―3 och 6 i 1 mom. som en sammanslagen post "BRUTTORESULTAT", om under både den räkenskapsperiod som har gått ut och den under omedelbart föregående räkenskapsperioden högst två av följande gränser har överskridits:

1) omsättningen eller motsvarande avkastning 3 400 000 euro,

2) balansomslutningen 1 700 000 euro,

3) anställda i genomsnitt 25 personer.

6 §
Balansräkning

I underpunkterna 1 och 2 i punkt A.II bland aktiva enligt schemat i 1 mom. skall anges den oavskrivna anskaffningsutgiften för en fastighet som den bokföringsskyldige har äganderätten till. Dessutom skall i nämnda underpunkter under en egen benämning anges anskaffningsutgifterna för hyresrättigheter till fastigheter, och utgifterna skall ha aktiverats enligt 5 kap. 11 § bokföringslagen.

11 §
Tillämpning av andra benämningar och utelämnande

Om det under en enskild benämning inte förekommer några siffror för denna och föregående räkenskapsperiod, skall benämningen utelämnas ur resultaträkningen eller balansräkningen. Dessutom får den bokföringsskyldige avvika från siffer- och bokstavsbeteckningar på benämningarna i de scheman som ingår i 1―6 § eller ange benämningarna utan dessa beteckningar.

2 kap.

Verksamhetsberättelse och noter

2 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Noterna skall innehålla


7) grunden för den kurs enligt vilken fordringar samt skulder och andra förbindelser i utländsk valuta omräknats till finsk valuta, om kursen på bokslutsdagen inte har tillämpats.

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får den bokföringsskyldige utelämna de noter om vilka föreskrivs i 1 mom. 5 punkten.

4 §
Noter till balansräkningens aktiva

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får den bokföringsskyldige utelämna de noter om vilka bestäms i 1 mom. 7 och 9―11 punkten samt de uppgifter som avses i 2 mom. endast i fråga om uppskrivningar.

5 §
Noter till balansräkningens passiva

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får den bokföringsskyldige ge de uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten utan att specificera dem per balanspost samt utelämna de noter om vilka bestäms i 3 och 4 punkten i nämnda moment. Härvid kan också utelämnas de specifikationer som nämns i 6 punkten i fråga om de övriga avsättningar som avses i punkt C.3 under avsättningar.

8 §
Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorgan

I fråga om verkställande direktören och hans suppleant, medlemmarna och suppleanterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt om personer tillhörande motsvarande förvaltningsorgan skall per förvaltningsorgan anges


2) det sammanlagda beloppet av penninglån som beviljats dem samt minskningen och ökningen av beloppet under räkenskapsperioden samt de huvudsakliga räntevillkoren och övriga villkor för lånen,


11 §
En enskild näringsidkares och vissa andra bokföringsskyldigas förkortade noter

En enskild näringsidkare, en bokföringsskyldig som avses i 3 kap. 11 § 1 mom. bokföringslagen och en annan bokföringsskyldig än vad som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. 1 och 6―14 punkten samt 3 kap. 9 § 1 mom. 2 och 3 punkten bokföringslagen får i stället för vad som bestäms i 2―9 § ha förkortade noter, om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden.

De förkortade noterna skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) givna panter och inteckningar, borgen, växel- och garantiansvar och andra ansvar samt ansvarsförbindelser som har getts som säkerhet för skuld samt

2) grunden för den kurs enligt vilken fordringar samt skulder och andra förbindelser i utländsk valuta omräknats till finsk valuta, om kursen på bokslutsdagen inte har tillämpats.

3 kap.

Koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

2 §
Redovisning av vissa poster i koncern- resultaträkningen

Inkomstskatter specificeras i koncernresultaträkningen eller i en not till den å ena sidan som skatter som har betalts eller kommer att betalas för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder och å andra sidan som ändring av den latenta skatteskulden eller skattefordringen.


Det som bestäms i 1 kap. 1 § 3 mom. och 2 § 3 mom. får tillämpas också på koncernresultaträkningen. Om den bokföringsskyldige inte tillämpar 6 kap. 7 § 6 mom. bokföringslagen, uppges andra inkomstskatter än de som gäller extraordinära poster som skatter för den ordinära verksamheten före benämningen "Vinst (Förlust) före extraordinära poster", om vilken då används benämningen "Vinst (Förlust) av den normala verksamheten".

3 §
Upptagande av vissa poster i koncern- balansräkningen

Anskaffningsutgiften enligt 6 kap. 13 § 2 mom. bokföringslagen för aktier eller andelar i ett intresseföretag och de öknings- eller minskningsposter som har beräknats enligt 4―7 mom. i nämnda paragraf skall tas upp i koncernbalansräkningen sammanräknade i gruppen placeringar som en särskild post under bestående aktiva.

Den i 6 kap. 11 § bokföringslagen avsedda latenta skatteskulden som beror på rättelse och komplettering av inkomstskatterna skall i koncernbalansräkningen tas upp som en särskild post i gruppen fordringar bland rörliga aktiva och den därav beroende latenta skatteskulden i gruppen främmande kapital, om dessa inte tas upp som en post tillsammans med de latenta skatteskulder eller skattefordringar som avses i 5 kap. 18 § bokföringslagen och som ingår i koncernföretagens egna balansräkningar.


4 kap.

Noter till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

1 §
Uppgifter som motsvarar ett enskilt företags noter

I noterna till koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen skall i tillämpliga delar anges de i 2 kap. 2―10 § avsedda uppgifterna om koncernen.

3 §
Noter angående dotter- och intresseföretag

Noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall innehålla


7) i det fall att dotterföretaget har sammanställts med koncernbokslutet på basis av ett bokslut som har upprättats för en räkenskapsperiod som har utgått vid en annan tidpunkt än moderföretagets räkenskapsperiod, redogörelse för väsentliga händelser som har påverkat dotterföretagets resultat och ekonomiska ställning och som har ägt rum under tiden mellan utgången av dotterföretagets och moderföretagets räkenskapsperioder.


4 §
Övriga noter

Utöver vad som bestäms i 1―3 § skall noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen innehålla


3) specifikation av latenta skatteskulder och deras förändringar, med uppdelning i sådana som baserar sig på bokslutsdispositioner, sådana som baserar sig på sammanställningsåtgärder och sådana som ingår i koncernföretagens egna balansräkningar, om dessa har tagits upp som sammanslagna i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,Denna förordning träder i kraft den 31 december 2001. Förordningen tillämpas första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2002 eller därefter. Den bokföringsskyldige får tillämpa denna förordning på bokföringen under den räkenskapsperiod som pågår när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 augusti 2001

Minister
Kimmo Sasi

Yngre regeringssekreterare
Markku Jänkälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.