734/2001

Given i Helsingfors den 17 augusti 2001

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 11 §, 13 § 1 mom., 14 a och 16 §, 17 § 1 mom., 18 § 2 mom., 19 § 3 mom., 19 a och 21 §, 27 § 4 mom., den finska språkdräkten i 41 § 4 mom. och 58 § 4 mom. samt 46 § 2 mom. och 48 §,

av dessa lagrum 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 940/1995, 49/1997 och 41/2000, 13 § 1 mom. och 19 § 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag 940/1995, 14 a och 19 a § sådana de lyder i nämnda lag 41/2000, 16 § sådan den lyder i lag 1277/2000, 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 920/1997 och 27 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1099/2000, som följer:

11 §
Studiepenningens belopp

Om inte något annat följer av 17―22 § är studiepenningen per månad

1) för en studerande som bor hos sin förälder 38,68 euro i högskolor och 21,86 euro i andra läroanstalter, om den studerande är yngre än 20 år, samt 105,96 euro i högskolor och 63,91 euro i andra läroanstalter, om den studerande har fyllt 20 år,

2) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 126,14 euro i högskolor och 84,09 euro i andra läroanstalter, om den studerande är yngre än 18 år, samt

3) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 259,01 euro i högskolor och 213,60 euro i andra läroanstalter, om den studerande har fyllt 18 år eller är gift eller underhållsskyldig.

Om en studerande bor i en bostad som han eller hon hyr av sin förälder eller som ägs av föräldern och den finns i samma fastighet som förälderns stadigvarande bostad, beviljas studiepenning till samma belopp som till en studerande som bor hos sin förälder.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas att studiepenningens belopp också i andra läroanstalter är detsamma som i högskolorna, om inga studiesociala förmåner är förbundna med studierna.

Om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § inkomstskattelagen (1535/1992) är högst 13 800 euro per år, kan studiepenningen höjas enligt följande:

1) en studiepenning på 38,68 euro med högst 58,87 euro,

2) en studiepenning på 21,86 euro med högst 42,05 euro,

3) en studiepenning på 105,96 euro med högst 126,14 euro,

4) en studiepenning på 63,91 euro med högst 84,09 euro,

5) en studiepenning på 126,14 euro med högst 126,14 euro, och

6) en studiepenning på 84,09 euro med högst 84,09 euro.

Höjningen minskas med 10 procent för varje helt belopp av 1 380 euro som överskrider inkomstgränsen. Om den sammanlagda inkomsten överstiger 26 100 euro per år betalas ingen höjning.

Rätten till åldersrelaterad högre studiepenning enligt 1 mom. 1 och 3 punkten uppkommer i början av den månad då stödtagaren uppnår den ålder som anges i respektive punkt.

13 §
Vuxenstudiepenningens belopp

Vuxenstudiepenningen är 25 procent av nivån på den studerandes fasta skattepliktiga förvärvsinkomster eller motsvarande inkomster per månad före studierna, dock minst 259,01 euro och högst 470,93 euro i månaden.


14 a §
Bostadstilläggets belopp

Bostadstillägget är 80 procent av månadshyran, bruksvederlaget eller med dessa jämförbara månatliga boendekostnader av fast storlek enligt hyresavtalet eller bostadsrättsavtalet. När bostadstillägg beviljas beaktas inte boendekostnader till den del de överstiger 214,44 euro. En studerandes andel av boendekostnaderna fås genom att boendekostnaderna för hela bostaden divideras med antalet boende, om inte någon annan fördelningsgrund godkänns av särskilda skäl.

Om en studerande bor i en bostad som han eller hon hyr av sin förälder eller som föräldern äger, är bostadstillägget högst 58,87 euro i månaden. Bostadstillägget för en studerande som studerar på avgiftsbelagda linjer vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter är 58,87 euro i månaden, om den studerande bor i läroanstaltens elevhem.

Bostadstillägget för den som studerar utomlands är 180,80 euro i månaden. Undervisningsministeriet kan bestämma att bostadstillägget för den som studerar utomlands är mindre än detta, om hyresnivån i studielandet är låg.

Bostadstillägg betalas inte, om boendekostnaderna understiger 33,63 euro i månaden.

16 §
Statsborgens storlek

Beloppet av statsborgen för studielån är 220 euro per stödmånad för den som fyllt 18 år, för den som får vuxenstudiepenning eller vuxenutbildningsstöd dock 310 euro. Om den sökande är yngre än 18 år beviljas 160 euro i borgen. Rätten till högre statsborgen börjar vid ingången av den månad då den studerande fyller 18 år. Beloppet av statsborgen för studielån för den som studerar utomlands är 360 euro per stödmånad.

Under de terminer då den studerande får studiestöd eller vuxenutbildningsstöd höjs beloppet av statsborgen med det tillägg på studielånet som kreditinstitutet beviljar den studerande för betalning av den ränta på studielånet som förfaller till betalning under studieåret.

17 §
Hur studerandens egna inkomster inverkar på studiepenningen och bostadstillägget

En studerande kan under ett kalenderår utöver studiepenning och vuxenstudiepenning ha andra skattepliktiga inkomster och stipendier som är avsedda att trygga utkomsten till ett belopp som kallas fribelopp. Fribeloppet räknas så att den studerande kan ha

1) inkomster uppgående till 505 euro för varje månad då han eller hon har fått studiepenning eller bostadstillägg, samt

2) inkomster uppgående till 1 515 euro för varje månad då han eller hon inte har fått studiepenning eller bostadstillägg.


18 §
Inkomsternas inverkan på vuxenstudie- penningen

En studerande har rätt till vuxenstudiepenning om hans eller hennes andra skattepliktiga inkomster eller ett stipendium som är avsett att trygga utkomsten uppgår till i genomsnitt högst 340 euro i månaden under terminens stödmånader. Som inkomst betraktas dock inte yrkesutbildningsbidrag och vuxenutbildningstillägg till avgångsbidrag som betalas med stöd av lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/1990) eller statstjänstemannalagen (750/1994) eller med stöd av någon annan lag.

19 §
Beaktande av föräldrarnas inkomster

En studerande har rätt till studiepenning och bostadstillägg till fullt belopp, om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § inkomstskattelagen är högst 27 300 euro per år. Studiepenningen och bostadstillägget minskas med fem procent för varje helt belopp av 680 euro som överskrider inkomstgränsen.

19 a §
Beaktande av makens inkomster när bostadstillägg beviljas

En studerande har rätt till bostadstillägg till fullt belopp om makens nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § inkomstskattelagen är högst 15 200 euro per år. Bostadstillägget minskas med 10 procent för varje helt belopp av 680 euro som överskrider inkomstgränsen.

Om makarna inte bor i samma bostad beaktas dock inte makens inkomster.

21 §
Minsta belopp som beviljas

Studiepenning och bostadstillägg beviljas inte, om det sammanlagda beloppet av en månadspost understiger 8,40 euro.

27 §
Återkrav

Om en studerandes årsinkomst enligt 17 § 1 mom. överstiger fribeloppet, återkrävs en stödmånads studiepenning och bostadstillägg för varje påbörjat överstigande belopp av 1 010 euro i kronologisk ordning med början från kalenderårets sista stödmånad. Om fribeloppet har överskridits med högst 170 euro, återkrävs dock inte stöd som betalts ut till för stort belopp. Stödtagaren ges ett förslag till beslut om återkrav av stöd som betalts ut till för stort belopp. Beslutet enligt förslaget träder i kraft, om stödtagaren inte inom den tid som reserverats för anförande av besvär skriftligen begär att ärendet skall behandlas på nytt.


46 §
Finansiering

Folkpensionsanstalten skall fem vardagar före den dag då studiepenningarna, vuxenstudiepenningarna och bostadstilläggen betalas meddela staten en uppskattning av beloppet av de studiepenningar, vuxenstudiepenningar, bostadstillägg, borgensansvar och måltidsstöd som skall betalas den följande månaden. Staten skall senast en vardag före nämnda betalningsdag på basis av meddelandet betala folkpensionsanstalten det belopp som anges i meddelandet.


48 §
Höjning av förmån

De belopp som anges i denna lag kan höjas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Dock tillämpas 27 § 4 mom. för första gången på återkrav som gäller 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 28/2001
KuUB 4/2001
RSv 72/2001

Helsingfors den 17 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.