730/2001

Given i Helsingfors den 17 augusti 2001

Lag om ändring av lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 2 §, 2 a § 2 mom. och 9 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § i lag 933/1986, 2 a § 2 mom. i lag 917/1998 och 9 § i lag 1372/1999, som följer:

2 §

Till ett barn, som på grund av sjukdom, lyte eller skada är i behov av vård och rehabilitering i sådan omfattning under minst sex månader att därav förorsakas särskild ekonomisk eller annan belastning, betalas i vårdbidrag 74,19 euro per månad.

Om den i 1 mom. nämnda belastningen är påfallande stor, betalas i vårdbidrag 173,12 euro per månad.

Är det i 1 mom. nämnda behovet av vård och rehabilitering, jämte därav föranledd belastning, synnerligen stort, betalas i vårdbidrag 321,51 euro per månad.

2 a §

Vårdbidrag betalas inte ut om dess belopp är mindre än 5,38 euro per månad.

9 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35―39, 39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46 och 69 §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001).

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Vårdbidrag för barn som betalas ut när denna lag träder i kraft ändras till euro den 1 januari 2002.

Vårdbidrag kan utan nytt beslut ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2001
ShUB 21/2001
RSv 89/2001

Helsingfors den 17 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.