727/2001

Given i Helsingfors den 17 augusti 2001

Lag om ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 1 § 4 mom., 2―8, 10, 11, 11 a, 12 och 13 § samt 17 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 4 mom. och 6 § i lag 983/1996, 2 och 10 § i lag 938/1987, 3 § i lagarna 231/1980 och 3/1985, 4 och 5 § i sistnämnda lag, 7 § delvis ändrad i nämnda lag 938/1987, 8 § delvis ändrad i lagarna 1085/1980, 106/1982 och 575/1982, i nämnda lagar 3/1985 och 938/1987, i lagarna 125/1988, 624/1991 och 570/1993 samt i nämnda lag 983/1996, 11 § i lag 20/1982, 11 a § och 17 § 2 mom. i nämnda lag 106/1982, 12 § i sistnämnda lag och i lagarna 1084/1982 och 474/1991 samt 13 § i nämnda lagar 1084/1982 och 938/1987, samt

ändras 1 § 1 och 3 mom., 9 § 1 mom., 9 a § 2―4 mom., 17 § 1 mom. samt 18 och 20 §,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 938/1987, 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 551/1993, 9 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 983/1996, 9 a § 2―4 mom. sådana de lyder i lag 317/2000 och 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1371/1999, som följer:

1 §

Frontmän och personer som deltagit i fronttjänst har rätt till fronttillägg och extra fronttillägg i enlighet med vad som bestäms i denna lag.


Fronttillägg beviljas finska medborgare. Berättigad till fronttillägg är även en utländsk medborgare som är bosatt i Finland. Extra fronttillägg beviljas i Finland bosatta finska eller utländska medborgare.

9 §

Till en person som har fått frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken betalas i fronttillägg 474,72 euro om året. Till en finsk medborgare som är bosatt utomlands och som inte får folkpension, betalas fronttillägg på grundval av lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988).


9 a §

Det extra fronttillägget är till fullt belopp 45 procent, dock minst 25 procent, av den del av folkpensionen som överstiger 981,60 euro om året. Om personen i fråga har inkomst som avses i 26 och 27 § folkpensionslagen, sjunker den ovan nämnda procentsatsen om 45 procent med en procentenhet för varje årligt inkomstbelopp på 58,36 euro upp till inkomstgränsen enligt 26 § 1 mom. folkpensionslagen och därefter med en procentenhet för varje årligt inkomstbelopp på 144,38 euro. Vid fastställande av extra fronttillägg beaktas inkomsten på samma sätt som vid fastställande av folkpension.

Om folkpensionen enligt 25 a § folkpensionslagen har skjutits upp eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp på 981,60 euro med uppskovsprocenten eller minskas det med tidigareläggningsprocenten.

Det extra fronttillägget för den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst bestäms dock utgående från en så stor del av folkpensionen över nämnda belopp som skulle betalas, om livräntan inte hade beaktats då folkpensionen bestämdes. Det extra fronttillägget för den som får pension eller någon annan därmed jämförbar fortlöpande förmån från utlandet bestäms utgående från en så stor del av folkpensionen som överstiger nämnda belopp och som skulle betalas, om de nämnda inkomsterna skulle beaktas när folkpensionen bestäms. Det extra fronttillägget är dock alltid minst 5,07 euro.


17 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37―39, 39 a, 39 b, 40―42, 43, 44―46, 67, 69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 79―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001). Vid bestämmande av extra fronttillägg iakttas dessutom i tillämpliga delar 26 § 7 mom. folkpensionslagen.


18 §

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.

20 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977, och genom den upphävs lagen den 23 april 1971 om frontmannapension (294/1971) jämte ändringar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Fronttillägg och extra fronttillägg som betalas ut när denna lag träder i kraft ändras så att de stämmer överens med denna lag den 1 januari 2002. För att förhindra att extra fronttillägg som betalas minskar eller upphör ändras de inkomster som enligt 9 a § beaktats i extra fronttillägg till euro så att de avrundas nedåt till närmaste hela euro.

Fronttillägg och extra fronttillägg kan utan nytt beslut ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2001
ShUB 21/2001
RSv 89/2001

Helsingfors den 17 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.