720/2001

Given i Helsingfors den 15 augusti 2001

Inrikesministeriets förordning om räddningsbilar

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 108 § 4 mom. vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådant det lyder i lag 989/1992:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller konstruktion och utrustning i fråga om räddningsbilar som avses i 14 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992).

Denna förordning tillämpas utöver vad som i vägtrafiklagen (267/1981) samt i övrigt med stöd av den bestäms om räddningsbilars konstruktion och utrustning.

Denna förordning tillämpas på militärbrandbilar som definieras i 3 § militärfordonsförordningen (560/1992), på det sätt som bestäms i militärfordonsförordningen.

2 kap.

Allmänna krav på räddningsbilar

2 §
Allmänna krav

Räddningsbilen skall till sin konstruktion och utrustning stämma överens med standarden EN 1846-2 eller andra motsvarande internationella standarder på samma nivå. Begreppen definieras i standard SFS-EN 1846-1.

Räddningsbilen skall till sin konstruktion vara sådan att den fungerar oavbrutet minst fyra timmar i temperaturer mellan minst –25° C och +35° C.

3 §
Bogseringsanordningar

En räddningsbil vars totalmassa är större än 3,5 ton skall förses med en draglänk eller en motsvarande anordning i chassiets främre och bakre del. Länken och fästet skall hålla för en drag- och tryckkraft som motsvarar hälften av fordonets totalmassa.

4 §
Larmljus på räddningsbilar

Räddningsbilar skall ha en fast, blinkande blå varningslykta placerad på utsidan av bilen.

Den blinkande blå varningslyktan på räddningsbilar skall synas i alla riktningar och vid behov skall flera lyktor användas.

5 §
Anslutningar

I räddningsbilar i kategori N3 enligt förordningen om fordons konstruktion och utrustning skall energianslutningarna placeras i fotsteget på förarens sida, i dess omedelbara närhet eller i bilens vänstra framhörn, och anslutningarna skall skyddas för skador.

3 kap.

Ikraftträdande

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

De räddningsbilar som registreras efter att denna förordning trätt i kraft skall stämma överens med denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 15 augusti 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Överingenjör
Jyrki Karvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.