702/2001

Given i Nådendal den 27 juli 2001

Lag om betalning av bostadssparpremie i samband med bostadssparavtal som ingåtts före 1993

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Denna lag tillämpas på bostadssparavtal som har ingåtts senast den 31 december 1992.

2 §

I bostadssparpremie betalar staten på en bostadsspardeposition genom penninginrättningens förmedling 756,85 euro för den bostad som anskaffas. Denna premie höjs med 134,55 euro för varje minderårigt barn som bor i samma hushåll som bostadsspardeponenten när köpebrevet för bostaden upprättas eller byggnadstillsynsmyndigheten förrättar slutsyn på bostaden.

Om bostadsspardeponerandet har inletts före den 1 januari 1986, betalar staten i bostadssparpremie på bostadsspardepositionenen ränta om 1,75 procent, om den premie som fastställs på detta sätt är större än premien enligt 1 mom. Den bostadssparpremie som betalas i form av ränta betalas för det år då deponerandet inleddes och för högst fem kalenderår därefter.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 96/2000
MiUB 4/2001
RSv 56/2001

Nådendal den 27 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.