680/2001

Given i Helsingfors den 26 juli 2001

Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs statsrådets förordning av den 22 mars 2001 om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i förordningen om ändring av 10 § förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän (260/2001), samt

ändras i förordningen den 21 november 1994 om avgångsbidrag för statstjänstemän (999/1994) 10 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i förordning 1674/1995, som följer:

10 §
Yrkesutbildningsbidrag

Yrkesutbildningsbidraget består av partiellt yrkesutbildningsbidrag och yrkesexamenspenning. Partiellt yrkesutbildningsbidrag kan beviljas en person som får alterneringser-sättning enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/95) och uppfyller kraven för erhållandet av yrkesutbildningsbidrag. Alterneringsersättningen minskar inte stor-leken av partiellt yrkesutbildningsbidrag.


Yrkesexamenspenning kan beviljas som engångsförmån till en person som har avlagt en i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/98) avsedd yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och som har fyllt 30 men inte 61 år och som senast har varit i tjänsteförhållande till staten och i sammanlagt minst fem år i arbets- eller tjänsteförhållande till en finländsk arbetsgivare före avläggandet av examen. Yrkesutbildningsbidrag som beviljas på grund av avlagd examen skall sökas inom sex månader från det examen avlagts.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Om en tjänsteman har erhållit yrkesutbildningsbidrag för tiden före den 31 juli 2001 och samma utbildning fortgår, kan yrkesutbildningsbidrag utan hinder av denna förordning beviljas honom eller henne enligt gällande författningar, dock högst till den 31 december 2002.

Partiellt yrkesutbildningsbidrag kan betalas för sådan utbildning som har inletts tidigast den 1 januari 1996 och förmånen kan betalas till den 31 juli 2002. Om den utbildning som berättigar till partiellt yrkesutbildningsbidrag har inletts senast den 31 juli 2002, kan partiellt yrkesutbildningsbidrag beviljas för utbildningen i fråga till det belopp som fastställs av statsrådet, dock högst till den 31 december 2002.

Yrkesexamenspenning kan beviljas på grund av en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som har erlagts senast den 31 juli 2002. Om examen har erlagts före den 1 augusti 2001, skall yrkesutbildningsbidrag som beviljas på grund av avlagd examen sökas inom tre månader från det examen avlagts.

Genom denna förordning upphävs ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets förordning den 22 december 1995 om ändring av 10 § förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän (1674/1995), sådan den lyder i förordningen den 22 mars 2001 (260/2001).

Helsingfors den 26 juli 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringssekreterare
Kari Eskola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.