675/2001

Given i Helsingfors den 26 juli 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tvångsinrättning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen den 11 juni 1971 om tvångsinrättning (448/1971) 12 §, sådan den lyder i förordning 449/1975, samt

ändras 1 § 2 mom. samt 3 och 4 § som följer:

1 §

En tvångsinrättning står under justitieministeriets högsta ledning och tillsyn. Den lokala förvaltningen och skötseln ankommer på inrättningens direktör.

3 §

Den som internerats i en tvångsinrättning skall till en början intas i en halvöppen avdelning.

Den som internerats skall av direktören överföras till en öppen avdelning så snart han eller hon kan antas anpassa sig till ordningen och förhållandena i en öppen avdelning och överflyttningen inte kan antas riskera en säker förvaring av honom eller henne i anstalten. Om den som intagits i en halvöppen avdelning inte inom ett år efter att han eller hon anlänt till tvångsinrättningen har överförts till en öppen avdelning, skall direktören underställa frågan fängelsedomstolen för avgörande. Därefter skall frågan om överföring av en sådan internerad till en öppen avdelning underställas fängelsedomstolen för avgörande med högst sex månaders intervaller, om den internerade inte redan har överförts dit.

Om en säker förvaring av en internerad i anstalten det kräver, eller om han eller hon av någon annan orsak inte kan anpassa sig till ordningen eller förhållandena i den öppna avdelningen, kan fängelsedomstolen på framställning av direktören överföra honom eller henne från den öppna avdelningen till en halvöppen. I brådskande fall kan direktionen besluta om överflyttningen, men den skall utan dröjsmål underställa frågan fängelsedomstolen för avgörande. Vid återförflyttning till en öppen avdelning skall bestämmelserna i 2 mom. iakttas.

4 §

En internerad som inte anpassar sig till ordningen eller förhållandena i övriga avdelningar i anstalten kan av fängelsedomstolen på framställning av direktören förordnas att intas i en sluten avdelning. I brådskande fall kan direktionen besluta om överföring till en sluten avdelning, men den skall utan dröjsmål underställa frågan fängelsedomstolen för avgörande.

En internerad får inte hållas i en sluten avdelning en längre tid än än vad som är nödvändigt av orsaker som avses i 1 mom. Direktören beslutar om överföring till en halvöppen eller öppen avdelning. Frågan skall dock med högst tre månaders intervaller underställas fängelsedomstolen för avgörande, om den internerade inte redan har överförts från en sluten avdelning.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Helsingfors den 26 juli 2001

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.