674/2001

Given i Helsingfors den 26 juli 2001

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 9 § förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen den 21 juni 1954 angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (277/1954) 1 § 1 mom. och 9 §, av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 447/1971, som följer:

1 §

I ett mål som gäller internering i tvångsinrättning kan den allmänna åklagaren eller domstolen hos brottspåföljdsverket inhämta där eventuellt förvarade handlingar som gäller den åtalade, om det kan antas att ur dem kan fås utredning om den åtalades person. Den domstol som meddelat en lagakraftvunnen dom skall returnera handlingarna till brottspåföljdsverket.


9 §

Fängelsedomstolens ordförande och ledamöter skall i enlighet med vad fängelsedomstolen bestämmer årligen inspektera tvångsinrättningarna samt avge en berättelse över inspektionen till justitieministern, brottspåföljdsverket och fängelsedomstolen.


Denna förordning träder i kraft den augusti 2001.

Helsingfors den 26 juli 2001

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.