673/2001

Given i Helsingfors den 26 juli 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen angående unga förbrytare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen den 18 december 1942 angående unga förbrytare (1001/1942) 8 § 2 mom., 11 § 2 och 3 mom. samt 10, 12, 13 och 16 a §, av dessa lagrum 16 a § sådan den lyder i förordning 623/1964, samt

ändras 3, 5 och 14 § som följer:

3 §

När en domstol har dömt en ung förbrytare villkorligt, skall den, om det inte samtidigt beslutats att den dömde inte skall ställas under övervakning, utan dröjsmål informera brottspåföljdsverket om beslutet. Om missnöje med en tingsrätts beslut har anmälts, skall ett meddelande lämna, även om detta.

Efter att ha mottagit det meddelande som nämns i 1 mom. skall brottspåföljdsverket lämna ett meddelande om detta till kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå för förordnande av övervakare.

5 §

Kriminalvårdsväsendet kan till övervakare utse även en enskild person som enligt 4 § kan anses lämplig för uppgiften.

14 §

Då brottspåföljdsverketeller fängelsedomstolen anhåller om kopior av handlingar som gäller en ung förbrytare och som innehas av en underrätt, skall kopiorna utan dröjsmål och senast inom tjugo dagar tillställas nämnda myndigheter.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Helsingfors den 26 juli 2001

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.