664/2001

Given i Helsingfors den 19 juli 2001

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 1 §, 9 § 1 och 3 mom., 16 § 2 mom. 1 punkten, 25 § 1 mom., 25 a § 1 mom. 1 punkten, 26 § 1 mom., 27 §, 28 § 1 mom., 31 § 2 mom. och 40 §,

av dessa lagrum 1 §, 25 § 1 mom., 25 a § 1 mom. 1 punkten, 28 § 1 mom. och 40 § sådana de lyder i förordningen 224/2001 och 31 § 2 mom. sådant det lyder i förordningen 869/1998 som följer:

1 §
Jaktlicens för annat vilt än hjortdjur

Jaktlicens enligt 10 § 2 mom. jaktlagen (615/1993) krävs:

1) för jakt på europeiska bäver, östersjövikare och gråsäl,

2) för jakt på rapphöns på andra ställen än inom Nylands, Egentliga Finlands, Satakunda, Österbottens, Svenska Österbottens och Uleåborgs jaktvårdsdistrikt,

3) för jakt i de fall som avses i 27―29 §, samt

4) för jakt på varg inom renskötselsområdet.

Jaktlicens beviljas av jaktvårdsdistriktet.

9 §
Anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens

Licenshavaren skall underrätta jaktvårdsföreningen om utfallet av den jakt som skett med stöd av jaktlicensen. Meddelandet skall ges inom sju dagar efter att de i jaktlicensen nämnda djuren fångats eller, om djur inte blivit fångade, inom sju dagar efter att fredningstiden har börjat. Är det fråga om varg, brunbjörn, utter eller lodjur skall licenshavaren underrätta motsvarande information direkt jaktdistriktet under den första vardag efter det att det i licens avsedda djuret har fångats.


Jaktvårdsföreningen skall tillställa jaktvårdsdistriktet de ovannämnda uppgifterna inom 14 dygn efter det fredningstiden för viltet i fråga har börjat. Jaktvårdsdistriktet skall årligen tillställa jord- och skogsbruksministeriet ett sammandrag över beviljade jaktlicenser och mängden bytesdjur som fångats med stöd av dessa. Jaktvårdsdistriktet skall dessutom tillställa jord- och skogsbruksministeriet de i 2 mom. avsedda kunskaper inom sju dagar om fångsten av varg, brunbjörn, utter eller lodjur.

16 §
Allmänna krav på skjutvapen

Utöver vad som sägs i 1 mom. skall,

1) om vapnet används för att skjuta rödräv, i farm uppfödd fjällräv, grävling, utter, mårdhund, tvättbjörn, sumpbäver, skogshare, fälthare, vildkanin, tjäder, orre eller gås, vikten av patronkulan vara minst 2,5 gram och dess träffenergi mätt på 100 meters avstånd från pipans mynning vara minst 200 joule (E 100 > 200 J),


25 §
Särskilda fredningstider

Hona av i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, tvättbjörn, grävling, iller, mink och sumpbäver, vilken åtföljs av årsunge, är fredad under tiden 1.5―31.7.


25 a §
Fredningstider för icke fredade fåglar

Icke fredade fåglar är fridlysta som följer:

1) kråka, gråtrut, havstrut, tamduva och björktrast inom Uleåborgs, Kajanalands och Lapplands jaktvårdsdistrikt 1.5―31.7, inom Norra Savolax och Norra Karelens jaktvårdsdistrikt 1.4―31.7 och i övriga delar av landet 10.3―31.7,


26 §
Fredning av bo av bisamråtta och bäver

Bebodda bon av bisamråtta och bäver får inte förstöras. Dammar eller andra konstruktioner som hör till ett bebott bo får dock för förebyggande av skador förstöras under tiden 15.6―30.9.


27 §
Jakt på villebråd i syfte att förebygga skador

Med undantag från 24 § 1 mom. får

1) kanadensisk bäver jagas 1.6―19.8,

2) vildkanin, fälthare och skogshare jagas 1.3―31.8,

3) kanadagås och grågås jagas 1.6―19.8, och

4) ringduva jagas 1.6―9.8,

om det är viktigt för förebyggande av avsevärda skador som nämnda villebråd åstadkommer på odlingar eller skogsbruk. För sådan jakt krävs i 1 § nämnd jaktlicens som beviljas av jaktvårdsdistriktet.

28 §
Undantag från fredningstider för varg, brunbjörn, utter och lodjur

Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och jakten inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå, kan avvikelse från de allmänna fredningstider för varg, brunbjörn, utter och lodjur som föreskrivs i 24 § 2 mom. ske för att

1) bevara vild fauna eller flora,

2) förebygga särskilt betydande skada på jordbruk, skogsbruk, fiske, djurhållning eller annan egendom,

3) på grund av tvingande skäl trygga folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat särskilt betydelsefult allmänt intresse, de ekonomiska och sociala skälen inberäknade, samt om beviljande av undantag medför förnämst nytta för omgivningen, samt

4) för att selektivt och begränsat eliminera vissa individer i noggrant övervakade förhållanden.


31 §
Handel med vilt

Om verkställigheten av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem stadgas i 44 § naturskyddslagen (1096/1996).

40 §
Anmälan om sårat djur

Om ett sårat hjortdjur som kvarblivit i skogen liksom om en skadeskjuten varg, brunbjörn, järv eller lodjur skall ofördröjligen anmälan göras till närmaste polis.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Helsingfors den 19 juli 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Jaktråd
Christian Krogell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.