654/2001

Given i Nådendal den 13 juli 2001

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 21 kap. 6 §, 50 kap. 1 § 4 punkten och 7 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 21 kap. 6 § i lag 578/1995 samt 50 kap. 1 § 4 punkten och 7 § i lag 1304/1993, samt

fogas till 50 kap. en ny 2 a § som följer:

21 kap.

Om brott mot liv och hälsa

6 §
Grov misshandel

Om vid misshandel

1) någon tillfogas svår kroppsskada eller en allvarlig sjukdom eller försätts i livshotande läge,

2) brottet begås på ett synnerligen rått eller grymt sätt, eller

3) används skjut- eller eggvapen eller något annat jämförbart livsfarligt hjälpmedel

och brottet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grov misshandel dömas till fängelse i minst ett och högst tio år.

Försök är straffbart.

50 kap.

Om narkotikabrott

1 §
Narkotikabrott

Den som olagligen


4) innehar eller försöker anskaffa narkotika,

skall för narkotikabrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

2 a §
Straffbart bruk av narkotika

Den som olagligen brukar narkotika eller för eget bruk innehar eller försöker anskaffa en liten mängd narkotika, skall för straffbart bruk av narkotika dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

7 §
Åtgärdseftergift

För bruk av narkotika och andra brott enligt detta kapitel som har samband med bruk av narkotika får, utöver vad som föreskrivs i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) eller i denna lag, eftergift ske i fråga om åtal eller straff, om brottet med hänsyn till mängden och typen av narkotika, brukssituationen och omständigheterna även i övrigt bedömt som en helhet måste anses ringa. Eftergift kan också ske i fråga om åtal eller straff, om gärningsmannen har sökt vård som har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 213/2000
LaUB 13/2001
RSv 87/2001

Nådendal den 13 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.