651/2001

Given i Helsingfors den 12 juli 2001

Statsrådets förordning om stödjande av vattendragsåtgärder

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § och 64 § 1 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), av dessa lagrum 15 § sådan den lyder i lag 44/2000:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid stödjandet av vattendragsåtgärder enligt 15 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) så att de genomförs som statens arbete eller så att understöd för genomförandet beviljas av statsmedel.

Det som i denna förordning bestäms om stödjandet av vattendragsåtgärder gäller även sådant stöd som finansieras med medel ur Europeiska gemenskapens strukturfonder eller med andra medel från gemenskapen, om inte i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar eller övrigt bestäms något annat.

2 §
Åtgärder som kan understödas

Den regionala miljöcentralen kan bevilja stöd för en sådan vattendragsåtgärd vars syfte är att:

1) minska faror, olägenheter och skador som förorsakas i vattendraget eller på dess strandområde av översvämningar eller andra naturförhållanden eller av konstruktioner som blivit kvar i vattendraget,

2) komplettera eller förbättra en vattendragsåtgärd som tidigare har genomförts med statligt stöd, eller att iståndsätta ett vattendrag när iståndsättningen är nödvändig på grund av en tidigare genomförd vattendragsåtgärd,

3) iståndsätta ett vattendrag när iståndsättningen är nödvändig på grund av en åtgärd som genomförts tidigare med statligt stöd någon annanstans än i vattendraget; eller

4) främja att vattendraget används mångsidigt och vårdas.

3 §
Förutsättningar för stödjande av vattendragsåtgärder

En förutsättning för att en vattendragsåtgärd skall understödas är att:

1) åtgärden är av allmän betydelse på grund av antalet nyttohavare, nyttans beskaffenhet, verkningsområdets omfattning eller någon annan motsvarande orsak;

2) behovet av åtgärden har orsakats av naturförhållanden eller det inte kan påvisas vem som orsakat behovet, så att denne kunde åläggas att helt och hållet svara för de åtgärder som behövs eller för kostnaderna för dessa; och

3) kostnaderna för åtgärden är rimliga jämfört med de fördelar som uppnås genom den.

Utöver det som bestäms i 1 mom. förutsätter beviljandet av understöd att understödstagaren, med beaktande av hur omfattande och krävande åtgärden är, har förutsättningar att själv ansvara för genomförandet av åtgärden och uppfyllandet av de förpliktelser som följer efter genomförandet. Vad som här bestäms om understödstagaren gäller i tillämpliga delar även den till vilken statens arbete överlåts när det har färdigställts.

4 §
Kostnaderna för en åtgärd

Sådana kostnader för vilka stöd kan beviljas är i det skede då en åtgärd planeras och genomförs de kostnader som förorsakas av:

1) planering och genomförande;

2) förebyggande av skador; samt

3) förpliktelser som grundar sig på författningar eller tillstånd.

5 §
Stödets andel av kostnaderna för en åtgärd

Då stödets andel av de godtagbara totala kostnaderna för en åtgärd bestäms skall inriktningen av ekonomiska och andra fördelar, åtgärdens betydelse från allmän synpunkt samt sysselsättningssynpunkter beaktas.

Andelen statligt stöd kan utgöra högst 50 procent av de kostnader som nämns i 4 §. Andelen statligt stöd kan dock vara större än detta när det gäller:

1) en åtgärd som nämns i 2 § 1 punkten och som är av allmän betydelse med tanke på bevarandet av säkerheten eller egendoms- eller miljövärden; eller

2) en åtgärd som nämns i 2 § 2 eller 3 punkten och som hänför sig till en tidigare åtgärd som genomförts med statligt stöd.

I fråga om stöd som beviljas av medel ur Europeiska gemenskapens strukturfonder eller av andra medel från gemenskapen bestäms stödets andel av de totala kostnaderna på basis av vad som bestäms särskilt om detta.

6 §
Villkor för betalning av understöd

Utöver det som bestäms om villkor för stödbeslut i 53 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar skall i ett beslut som gjorts upp på ett av jord- och skogsbruksministeriet fastställt beslutsformulär som villkor för betalningen av understöd ställas att:

1) den som söker understöd har de i vattenlagen (264/1961) avsedda tillstånd och rättigheter samt andra nödvändiga tillstånd och rättigheter som förutsätts för genomförandet av åtgärden; och

2) den som söker understöd har förbundit sig att på ett ändamålsenligt sätt sörja för användningen och underhållet av konstruktionerna samt att uppfylla de övriga förpliktelser som följer efter att åtgärden slutförts.

Understödet eller, om understödet betalas i flera rater, en rat betalas på basis av de faktiska kostnaderna. Den sista raten betalas efter det att arbetet har slutförts på ett godtagbart sätt och redovisningen har granskats.

7 §
Avtal om statens arbete

Innan en sådan åtgärd påbörjas som utförs som statens arbete skall det mellan staten och den andra som deltar i åtgärden ingås ett avtal om statens arbete. Den regionala miljöcentralen ingår avtalet på statens vägnar.

I avtalet skall anges vardera avtalspartens uppgifter och ansvar för vattendragsåtgärden och för det arbete som följer efter åtgärden.

I avtalet skall detaljerna och villkoren för överlåtandet av ett färdigställt arbete samt de villkor som skall iakttas efter överlåtandet anges.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

Helsingfors den 12 juli 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Vattenförvaltningsdirektör
Kai Kaatra

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.