627/2001

Given i Helsingfors den 11 juli 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av restriktionsområde i Pyttis kommun på grund av VHS-sjuka hos fisk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § och 13 § 1 och 2 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), dessa lagrum sådana de lyder i lag 809/1991 och 424/1994, och 8 § förordningen den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994):

1 §
Restriktionsområdet

Denna förordning gäller det restriktionsområde som fastställs på grund av konstaterade fall av viral hemorrhagisk septikemi hos laxfiskar (VHS-sjuka) i fiskodlingsanstalter i Pyttis kommun.

Restriktionsområdet omfattar de områden som märkts ut på den bifogade kartan.

2 §
Restriktioner angående transportering

Flyttning av levande fisk, rom samt mjölke från restriktionsområdet är förbjuden.

Transportmedel som används för transport av levande odlad fisk eller slaktavfall av dessa, samt redskap och utrustning som används vid uppfödning av odlad fisk, skall rengöras och desinficeras innan de får föras från restriktionsområdet. Vid desinficering skall användas ämnen som har effekt på de virus som orsakar VHS-sjuka.

3 §
Restriktioner angående odlade fiskar

Fiskar odlade inom restriktionsområdet skall rensas inom området. Odlade fiskar får endast efter rensningen transporteras från restriktionsområdet.

Odlingar inom restriktionsområdet skall utan dröjsmål meddela länsveterinären om dödlighet som överskrider den normala dödligheten hos fiskar.

Slaktavfall och annat fiskavfall av odlad fisk från sådana inom restriktionsområdet belägna odlingar där VHS-sjuka inte har påvisats skall förstöras inom restriktionsområdet eller i omedelbar närhet av det genom nedgrävning på en avstjälpningsplats eller genom kompostering. Slaktavfall från dessa anläggningar kan även levereras från restriktionsområdet som foder åt pälsdjur, om avfallet före transporten har behandlats med syra enligt anvisning av länsveterinären.

I anstalter som förädlar fisk skall fiskavfall från odlade fiskar som härstammar från restriktionsområdet förstöras genom nedgrävning på en avstjälpningsplats eller genom kompostering. Fiskavfall kan också levereras som foder åt pälsdjur behandlat genom djupfrysning eller med syra.

4 §
Restriktioner angående vild fisk

I anstalter som förädlar fisk skall fiskavfall från vild fisk fångad på restriktionsområdet förstöras genom nedgrävning på en avstjälpningsplats eller genom kompostering. Fiskavfall kan också levereras som foder åt pälsdjur behandlat genom djupfrysning eller med syra.

Liten mängd av avfall från fisk fångad på restriktionsområdet kan också grävas ned nära fångstplatsen, komposteras eller föras till sådana uppsamlingsplatser för fiskavfall som drivs av kommunen.

5 §
Övriga restriktioner

På odlingar där VHS-sjuka har påvisats tillämpas även föreskrifter som meddelats av länsveterinären med stöd av 8 § lagen om djursjukdomar (55/1980).

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 juli 2001.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning den 15 juni 2000 om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk i Pyttis kommun (546/2000).

Helsingfors den 11 juli 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinäröverinspektör
Riitta Rahkonen

Kuva

Södra-Finlands län, Pyttis kommun

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.